poniedziałek, 16 maja 2011

szkolenia: Finanse dla przedsiębiorców


Szkolenie: Zarządzanie Kapitałem Pracującym
Cel i potrzeba zarządzania kapitałem pracującym
Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową.
Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej.
Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową
Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi.
Definicja poziomu płynności finansowej.
Pomiar poziomu płynności finansowej
Statyczne miary płynności.
Korekty miar płynności.
Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.
Kapitał pracujący netto (NWC)
Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie.
Poziom NWC.
Cykl konwersji gotówki.
Określanie strategii zarządzania NWC.
Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
Potrzeba utrzymywania zapasów.
Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
Zarządzanie należnościami
Ocena należności przedsiębiorstw.
Metody ustalania okresu spływu należności.
Prognozowanie należności.
Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie.
Faktoring należności.
Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.
Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego
Metody analizy ryzyka kredytowego.
Metoda punktowa.
Metoda standardu kredytowego.
Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
Zarządzanie środkami pieniężnymi
Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a).
Budżet (preliminarz) środków pieniężnych.
Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych.
Kredyt kupiecki.
Krótkoterminowe papiery dłużne.
Wartość płynności finansowej
Wartość płynności finansowej.
Definicja i znaczenie.
Relacja wartości płynności do jej poziomu.
Jakie czynniki wpływają na wartość płynności.
Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami.
Konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.
W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:
finansów przedsiębiorstwa
oceny projektów inwestycyjnych
oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań
zarządzania płynnością finansową
oraz innych – podobnych
zapraszam do kontaktu:
Grzegorz Michalski
tel. 503452860
Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.
…===>>
TYTUL: Ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka inwestycji rzeczowych
TEMAT: Opłacalność finansowa projektów inwestycyjnych i ustalanie kosztu kapitału finansującego przedsięwzięcia.
Budżetowanie kapitałowe jako finansowe narzędzie podejmowania strategicznych decyzji firmy.
Szkolenie ma na celu przekazać uczestnikom podstawową wiedzę na tematy takie jak:
Wartość przyszła, wartość obecna pieniądza
Cel zarządzania finansami
Kryteria oceniające projekty inwestycyjne NPV, IRR, PB, MIRR, PI:
- umiejętność obliczania
- umiejętność oceny inwestycji na podstawie tych kryteriów
- interpretacja kryteriów decyzyjnych
- znajomość wad i zalet tych kryteriów
Stopa kosztu kapitału:
- znajomość formuły obliczania
- szacowanie stopy kosztu =apitału z różnych źródeł
Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych:
- Metody pośredniego uwzględniania ryzyka (analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, analiza drzew decyzyjnych,
analiza symulacyjna)
- Metody bezpośredniego uwzględniania ryzyka (równoważnik pewności, RADR)
Definicje parametrów finansowych: EBIT, NOPAT, NOPLAT, EAT, FCF, OCF, NCF
Ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe, dzwignia finansowa i operacyjna, ryzyko operacyjne i ryzyko finansowe
Szacowanie przepływów pieniężnych:
- zasady
- umiejętność szacowania
Ocena projektów o różnym czasie trwania
Program szkolenia dwudniowego lub trzydniowego (każdego dnia od 9.oo do 15.oo, razem 12 lub 18 godzin warsztatów/szkolenia)
1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem
cel podejmowania inwestycji rzeczowych
2. Rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe
3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie okresu zwrotu
4. Elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie:
wartość przyszła
kapitalizacja przepływów pieniężnych
wartość obecna
dyskontowanie przepływów pieniężnych
wartość obecna renty
5. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
zdyskontowanego okresu zwrotu
zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV
wewnętrznej stopy zwrotu projektu = IRR
zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu projektu – MIRR indeksu zyskowności projektu – PI
6. Szacowanie przepływów =ieniężnych generowanych przez projekty inwestycje
różnice w szacowaniu:
- NCF – przepływów pieniężnych netto
- szacowanie OCF – operacyjnych przepływów =ieniężnych netto
- szacowanie FCF – wolnych przepływów pieniężnych =etto
zasady szacowania przepływów generowanych przez inwestycje =zeczowe
- zasada dotycząca zysku w sensie księgowym
- zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych
- zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych
- zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych
- zasada dotycząca efektów zewnętrznymi
- zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego
7. Stopa kosztu kapitału
koszt kapitału własnego
koszt kapitału obcego
zasady szacowania
średni wazony koszt kapitału – WACC ryzyko projektu a koszt kapitału
marginalny koszt kapitału – MCC relacja struktury kapitału i kosztu kapitału
teorie struktury kapitału = praktyczne wnioski z nich płynące w warunkach polskich
8. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa
krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS
krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC
9. Uwzględnianie ryzyka przy ocenie projektów inwestycyjnych
metody pośrednie uwzględniania ryzyka
- analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej
- analiza scenariuszy
- =naliza drzew decyzyjnych
- analiza symulacyjna
metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka
- równoważnik pewności
- stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko – RADR
10. Ocena rzeczowych projektów inwestycyjnych o różnym czasie trwania
11. Optymalny czas trwania projektu – metoda tradycyjna i metoda oparta na cyklu życia przedsiębiorstwa
12. Elementy teorii portfela – rzeczowe projekty inwestycyjne firmy jako portfel projektów
13. Wartość opcji rzeczowych – rzeczowy projekt inwestycyjny jako opcja
Wszystkie elementy szkolenia będą ilustrowane studiami przypadków [case =tudies].
W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:
finansów przedsiębiorstwa
oceny projektów inwestycyjnych
oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań
zarządzania płynnością finansową
oraz innych – podobnych
zapraszam do kontaktu:
Grzegorz Michalski
tel. 503452860
Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultingu, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.
===>
Zarządzanie finansami dla niefinanisistów – wersja intensywna
Sztuka podejmowania decyzji finansowych w warunkach ryzyka i niepewności.
Proponujemy Ci szkolenie, dzięki któremu będziesz umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość twoich działań biznesowych.
Szkolenie prowadzi: Grzegorz Michalski (tel: 503452860 lub tel.: 717181717)
W przypadku zainteresowania tym szkoleniem lub innymi szkoleniami w zakresie:
finansów przedsiębiorstwa
oceny projektów inwestycyjnych
oceny kontrahenta na podstawie analizy finansowej sprawozdań
zarządzania płynnością finansową
oraz innych – podobnych
zapraszam do kontaktu:
Grzegorz Michalski
tel. 503452860 lub tel. +48717181717
Możliwa współpraca w zakresie doradztwa, konsultacji, szkoleń zamkniętych, szkoleń wewnętrznych, szkoleń dostosowanych do Państwa potrzeb.