piątek, 13 lutego 2015

Value-Based Working Capital Management : ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY - szkolenie

Szkolenie Otwarte w Poznaniu: Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący (23 i 24 luty 2015r.)


Treść niniejszego szkolenia jest zgodna z treścią książki:


Value-Based Working Capital Management

Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments

Grzegorz Michalski

Value-Based Working Capital Managementenlargebrowse inside

ISBN 9781137397997

Publication Date April 2014

Formats Hardcover Ebook (PDF) Ebook (EPUB) 

Publisher Palgrave Macmillan

Value-Based Working Capital Management analyzes the causes and effects of improper cash flow management between entrepreneurial organizations with varying levels of risk. This work looks at the motives and criteria for decision-making by entrepreneurs in their efforts to protect the financial security of their businesses and manage financial liquidity. Michalski argues that businesses exposed to greater risk need a different approach to managing liquidity levels.

http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9781137391834

http://www.palgrave.com/page/detail/valuebased-working-capital-management-grzegorz-michalski/?K=9781137397997

http://www.amazon.co.uk/Value-Based-Working-Management-Grzegorz-Michalski/dp/1137397993

 

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY

Termin

23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań

Zgłoś się

 

 

Kategoria: Finanse/ControllingSzkolenia księgowe Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Prowadzący

dr hab. Grzegorz Michalski: specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, adiunkt w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami takich jak: Australasian Accounting Business & Finance Journal, Journal of Information and Organizational Sciences, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Journal of Problems and Perspectives in Management, International Journal of Information Processing and Management, i innych. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Prezentował swoje wystąpienia z zakresu finansów na szkoleniach, seminariach i konferencjach w kraju i za granicą, min: Rhodos (Grecja 2008), USA (Atlantic City 2011, Washington DC 2011, Hilo 2011, Honolulu 2012, Indianapolis 2012, Miami 2013), Kanadzie (Montreal 2012), Chinach (Macau 2011, Hong-Kong 2012), Australii (Sydney 2012), i innych. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pracę doktorską bronił na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a tytuł docenta / Associate Professor w zakresie finansów, inwestowania i bankowości otrzymał na Faculty of Economics na Technical University of Kosice na podstawie pracy pt.: Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments wydanej przez prestiżowe wydawnictwo Palgrave Macmillan (USA). Kierownik projektów badawczych realizowanych na zamówienie MNiSW i NCN: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit (2010-2013), Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa (2011-2014), Zarządzanie środkami pieniężnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach realizujących pełen cykl operacyjny (2015-2018).

Autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych realizowanych jako warsztaty dedykowane i szkolenia zamknięte m.in. dla: ABC WoltersKluwer Polska, Adamed, ADS Consulting, Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego, AVENHANSEN, BERNDSON, BIMs PLUS, BMSS, BOMIS Progress, BT&A Holding w Poznaniu, Cargill Polska, CK FORUM, Dalkia Services, EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA, EmiTel, Framax, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRoSTA, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, HDS Polska, HIGH 5 Training Group, Hilton Foods Ltd., IIR - Institute for International Research, IKKU, Impress, Informedia Polska, KAN, Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier SA, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie, Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły, McDonald's Polska, Ministerstwo Gospodarki, MWV Manufactring Bydgoszcz, NBP - Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NOVOL, PETEKS, PGD - Polska Grupa Dealerów, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Polbank EFG, Polska Grupa Dealerów, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, Port Lotniczy w Modlinie, PRAGMA INKASO SA, Puratos Polska, ROI Consulting, SIEMENS finance, Slovak University of Agriculture in Nitra, Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, Telekomunikacja Polska SA, UNIVERS konsulting - edukacja Jacyno i Modzelewski, Valeo Autosystemy, ValueTank, itp. Poza tym Grzegorz Michalski szkolił przedstawicieli wielu innych firm, między innymi: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, AP AG, BNP Paribas Bank Polska SA, DELPHI POLAND S.A., ELECTROLUX POLAND, Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, Indesit Company Polska, JUCON, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Pino SC., PKO Bank Polski SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, QUATRO, Rector Capital, Santander Consumer Multirent, SPAW, STRAMAC, TECHMET, TurboCare, USP Zdrowie, Vectra Investments, Wielkopolski Instytut Jakości, Zarządca Rozliczeń SA., i innych.

Kontakt do trenera: Grzegorz.Michalski@gmail.com (w domenie: gmail.com)

LUB: Grzegorz.Michalski@onet.pl  (w domenie: onet.pl)

tel. 503452860 LUB: 791206754

Referencje wykładowcy >>> lub:

plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB)

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.
• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Program

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:
a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.

10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Informacje organizacyjne

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący : http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel.
(022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Termin

23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań

Zgłoś się

 

 

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

 

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY

Termin

23 02 2015 - 24 02 2015 - Poznań

Zgłoś się

 

 

Kategoria: Finanse/ControllingSzkolenia księgowe Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący Możliwe jest zorganizowanie szkoleń dedykowanych – w tej sprawie, proszę o kontakt: Grzegorz.Michalski@gmail.com (w domenie: gmail.com)   LUB: Grzegorz.Michalski@onet.pl  (w domenie: onet.pl)

tel. 503452860 LUB: 791206754 Referencje wykładowcy >>> lub: 

plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB)

value based working capital management

http://www.palgrave.com/page/detail/valuebased-working-capital-management-grzegorz-michalski/?K=9781137397997

value based working capital management

http://library.alibris.com/Value-Based-Working-Capital-Management-Determining-Liquid-Asset-Levels-in-Entrepreneurial-Environments-Grzegorz-M-Michalski/book/27293549 

POZNAN: 23 luty 2015, szkolenie - controlling plynnosci finansowej


 

Informacje na temat trenera: 

 

 

Nazwisko i imiona: MICHALSKI, GRZEGORZ, MAREK,

t: 503452860  |   email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

Wykształcenie: WYŻSZE – DOKTOR HABILITOWANY NAUK EKONOMICZNYCH z zakresu Finansów, Bankowości i Inwestowania (Technical University of Kosice, Faculty of Economics), DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH w zakresie ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów), MAGISTER z zakresu Finanse i Bankowość (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej),

 

 

Instytucja

Technical University of Kosice, Faculty of Economics

Data uzyskania:

01/05/2014

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w zakresie finansów, bankowości i inwestowania, praca pt.: Value-Based Working Capital Management, wyd. Palgrave, New York 2014.

 

Instytucja

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.

Data uzyskania:

20/12/2002

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, praca pt.: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami

 

Instytucja

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.

Data uzyskania:

25/06/1998

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Magister (kierunek: finanse i bankowość w zakresie finansów i bankowości)

 

Instytucja

Technikum Przemysłu Drzewnego w Jeleniej Górze.

Data uzyskania:

05/06/1992

Uzyskane stopnie lub dyplomy:

Technik technologii drewna (o specjalności: tartacznictwo i wyroby drzewne)

 

4. Doświadczenie: Ekspert, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa. Usługi doradczo szkoleniowe (przygotowane z wyłącznością jako projekty zamknięte i dedykowane tylko dla tych klientów) między innymi dla: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (08/2006), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa: 01/2011), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Katowice: 12/2009), NBP - Narodowy Bank Polski (Poznań: 12/2008), Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (Kielce: 09/2007), Adamed Sp. z o.o. (07/2008), Polbank EFG (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno 11/2008), PGD - Polska Grupa Dealerów (Kraków: 06/2005), Puratos Polska sp. z o.o. (Kostrzyn: 09.2006), NOVOL sp. z o.o. (Mierzęcin: 2006), TPSA (Paszkówka: 2006; Kraków: 2007), BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. (07/2006), Pragma Inkaso SA (Tarnowskie Góry: 08/2010), EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA (Wrocław: 10/2011), McDonald's Polska Sp. z o.o. (09/2011), Cargill Polska (Warszawa: 03/2008), Valeo Autosystemy sp. z o.o. (Skawina: 03/2011), Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o. (Tychy: 10/2009), HDS Polska Sp. z o.o. (Warszawa: 08/2009), Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni, "Samopomoc Chłopska" w Warszawie  (Warszawa: 02/2011), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (Płock: 12/2011), GDDKiA (Świdnica 05/2011), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (06/2008), Impress Sp. z o. o. Kąty (08/2008), poza wymienionymi, inni na zasadach niewyłączności (projekty otwarte).

 

Okres::

Zatrudniający / Doświadczenie

Stanowisko / Obowiązki

2014 - nadal

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120;

53-345 Wrocław; tel. 713680646.

Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: Adiunkt, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

2004 - 2014

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu),

ul. Komandorska 118/120;

53-345 Wrocław; tel. 713680646.

Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: Adiunkt, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością

2002 do 2004

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław

Asystent, Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

2005 do 08.2012

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; ul. Niedziałkowskiego 18; 45-085 Opole, tel. 774021900.

Stanowisko pracy związane z działalnością finansową, prowadzenie badań naukowych i zajęć z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego: Adiunkt, Zakład Rachunkowości i Finansów

2010-1.2013

Instytucja zamawiająca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a następnie Narodowe Centrum Nauki). Kierowałem realizowanym od 2010 projektem NN113 021139, własny, Polska.

Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu. Projekt naukowo-badawczy ze swej natury jest wydzielonym autonomicznym co do finansów zamkniętym ośrodkiem odpowiedzialności (jakby miniprzedsiębiorstwem specjalnego przeznaczenia w ramach większej jednostki naukowej), jako kierownik samodzielnie musiałem kontrolować finanse, zmieścić się w ograniczeniach budżetowych, kontrolować harmonogram działań realizowanych w ramach wykonywanych zadań badawczych i po jego zakończeniu jestem kontrolowany pod kątem zgodności planu finansowego i zadeklarowanych wcześniej zamierzeń z faktyczną realizacją). Kierowanie projektem badawczym NN113 021139. Projekt: Zarządzanie płynnością finansową w instytucjach non-profit (2010-2013).

2011 do 4.2014

Instytucja zamawiająca: Narodowe Centrum Nauki. Kierowałem projektem: UMO-2011/01/B/HS4/04744, OPUS, Polska,

Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu. Projekt naukowo-badawczy ze swej natury jest wydzielonym autonomicznym co do finansów zamkniętym ośrodkiem odpowiedzialności (jakby miniprzedsiębiorstwem specjalnego przeznaczenia w ramach większej jednostki naukowej), jako kierownik samodzielnie musiałem kontrolować finanse, zmieścić się w ograniczeniach budżetowych, kontrolować harmonogram działań realizowanych w ramach wykonywanych zadań badawczych i po jego zakończeniu jestem kontrolowany pod kątem zgodności planu finansowego i zadeklarowanych wcześniej zamierzeń z faktyczną realizacją). Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu. Kierowanie realizowanym od 2011 projektem badawczym: Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa (2010-2013).

2009-2011

Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, kierownik: Grzegorz Michalski, zespołowy (wraz z dr Magdaleną Ligus jako współwykonawcą).

Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu.

Kierowanie projektem badawczym w latach 2009-2011, pod tytułem: Planowanie i ocena efektywności inwestycji – wybrane zagadnienia.

2008

Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, indywidualny, kierownik/wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2008.

Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu.

Kierowanie projektem badawczym w roku 2008: Relacja krótkoterminowych decyzji finansowych do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa.

2005

Kierowałem: Grantem uczelnianym "Badania własne", Polska, Zarządzanie płynnością finansową w małym i średnim przedsiębiorstwie, indywidualny, kierownik/wykonawca: Grzegorz Michalski, rok 2005.

Zarządzanie finansami w projekcie i kierowanie pracami realizowanymi w ramach projektu.

Kierowanie projektem badawczym  w roku 2005, ekwiwalent stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostce sektora finansów publicznych w obszarze finansów publicznych.

od 2005 do chwili obecnej

Firmy szkoleniowe i doradcze: Ekspert z zakresu finansowej analizy i oceny projektów inwestycyjnych w tym krótko i długoterminowych procesów przebiegających w trakcie inwestycji. Doradztwo i szkolenia w zakresie oceny i analizy opłacalności i ryzyka inwestycji, zarządzania finansami, oceny finansowej podmiotów gospodarczych, zarządzania płynnością finansową. BOMIS Progres, Poznań (Zarządzanie płynnością finansową 2005 i 2006), Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski, Zielona Góra (Analiza finansowa przedsiębiorstwa: 11/2005), BERNDSON Sp. z o.o., Kraków (Zarządzanie finansami, Zarządzanie płynnością finansową, Ocena finansowa przedsiębiorstwa, Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, Controlling finansowy w przedsiębiorstwie: od 2005 do 2012), IIR – Institute for International Research (Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: 05/2009), Informedia Polska (Finansowe skutki wojny cen: 2005), ABC Wolters Kluwer business (Zarządzanie finansami, Ocena finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Finanse w praktyce prawnika, Ocena finansowa projektów inwestycyjnych: od 2006 do 2012), AVENHANSEN Sp. z o.o. (Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie płynnością finansową, Analiza finansowa kondycji przedsiębiorstwa, Analiza opłacalności i ryzyka inwestycji: od 2008 do 2011), HIGH5 Training Group (Finanse: 10/2010), Inter-Framax (Finanse i analiza finansowa wydajności przedsiębiorstwa: od 2008), A Vista Group Sp. z o.o. (11/2008), Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „Peteks" Sp. z o.o. (Zarządzanie finansami: 2011), Instytut Konsultantów Europejskich (Pomiar i zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych: 01/2011), Centrum Edukacji Grupa ORLEN (Finansowa ocena ryzyka i opłacalności inwestycji: 12/2011), Akademia Leona Koźmińskiego (Budowa bilansu i rachunku zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa w Excelu: 04/2011)

od 1999 do chwili obecnej

Autor lub współautor książkowych publikacji fachowych z zakresu zarządzania finansami. Wydawnictwa takie jak: Wydawnictw Naukowe PWN Warszawa, C.H.Beck Warszawa, CeDeWu Warszawa, oddk Gdańsk. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu finansów, finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami, finansowej oceny i analizy inwestycji.

Value-Based Working Capital Management, Palgrave-Macmillan, New York, 2014.

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2013,

Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004,

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010,

Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2013,

Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004,

Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009,

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN,

Podstawy finansów przedsiębiorstw, WSZ Edukacja, Wrocław 2004,

Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej,

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008.

W pracach tych wykorzystywana i prezentowana jest wiedza związana z działalnością finansową, prowadzeniem badań naukowych i ekspertyz z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz znajomości zasad funkcjonowania rynku kapitałowego oraz nadzoru właścicielskiego.

od 2009

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Ekspert I stopnia do oceny merytorycznej projektów w dziedzinie przedsiębiorstwa i innowacje / odnawialne instrumenty finansowe

Nagrody:

Sześciokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za działalność naukową stopnia pierwszego, za lata 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 i 2007

Pięciokrotnie otrzymałem nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu za działalność naukową stopnia drugiego, za lata 2013, 2006, 2005, 2004, 2003.

 

 

t: 503452860  |  email: Grzegorz.Michalski@gmail.com  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)

Grzegorz Michalski

 

Lista wybranych zrealizowanych w ciągu ostatnich lat szkoleń i projektów edukacyjno-doradczych:

Wykaz doświadczenia trenera od 2004 roku [potwierdzone referencjami: https://archive.org/download/Referencjemichalskigrzegorzv20140820B/Referencje%28michalskigrzegorz%29v20140820B.pdf ]:

 

 

Doświadczenie

(nazwa szkolenia lub warsztatu / zakres tematyczny)

Termin

Liczba dni szkoleniowych

Szkolenia zamknięte (SZ) pt.: Długoterminowe i krótkoterminowe decyzje finansowe, dla MANULIEKOBAL we Wrocławiu.

Zakres szkoleń obejmował między innymi: 1/ Cele przedsiębiorstwa i metody osiągania celów, 2/ majątek i kapitały przedsiębiorstwa, 3/ pojęcie i rola kapitału pracującego, 4/ strategie zarządzania kapitałem pracującym, 5/ cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki, 6/ źródła finansowania, 7/ cashflow, 8/ decyzje zarządcze, 9/ zarządzanie zobowiązaniami i kosztami finansowania, 10/ zarządzanie majątkiem obrotowym: a) zapasami, w tym zwłaszcza: - planowanie i zarządzanie zapasami towarów sezonowych, - finansowanie zapasów, b) należnościami, w tym zwłaszcza, ocena ryzyka należności z udzielanych kredytów kupieckich, c) gotówką, w tym planowanie i zarządzanie cyklem konwersji gotówki, płatnościami i ryzykiem kursowym

4.09.2014

8.10.2014

2

Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, (2 dni, 26-27.01.2015), we współpracy z AkademiaMDDP w Warszawie

26-27.01.2015

2

Szkolenie otwarte (SO): Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, (2 dni, 01-02.12.2014) we współpracy z AkademiaMDDP w Warszawie

01-02.12.2014

2

Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, (2 dni, 27-28.10.2014) we współpracy z AkademiaMDDP w Katowicach

27-28.10.2014

2

Szkolenia zamknięte (SZ): Budżetowanie i analiza odchyleń - sterowanie budżetowe. Controlling płynności finansowej (2 dni, 23-24.06.2014)

Klasyfikacja kosztów i rozliczanie kosztów pośrednich. Systemy rachunku kosztów (2 dni, 14-15.07.2014)

Rachunkowość zarządcza a controlling (2 dni, 24-25.07.2014)

Budżetowanie (4 dni, 9-10.06.2014 i 26-27.06.2014)

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych i badawczych (8 dni = 2 grupy po 4 dni, 30.06-01.07.2014, 7-8.07.2014, 3-4.07.2014 i 10-11.07.2014)

Planowanie i controlling finansowy projektów inwestycyjnych – analiza opłacalność i wykonalności (2 dni, 16-17.06.2014)

we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej dla Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

23-24.06.2014

14-15.07.2014

24-25.07.2014

9-10.06.2014

26-27.06.2014

30.06-01.07.2014

7-8.07.2014

3-4.07.2014

10-11.07.2014

16-17.06.2014

20

Szkolenie zamknięte (SZ): Zarządzanie Wartością i Wyceną Spółki (1 dzień, 12.06.2014) we współpracy z AkademiaMDDP dla Siemens Finanse

12.06.2014

1

Szkolenie zamknięte (SZ): Financial Management at Slovak University of Argiculture in Nitra, Słowacja

2-6.03.2014

2

Szkolenie zamknięte (SZ) we współpracy z ZDZ w Białymstoku dla KAN Sp. z o. o., pt.: Zarządzanie finansami II

30.11.2013

1.12.2013

2

Szkolenie zamknięte (SZ) we współpracy z Versomedia dla PGNiG, pt.: Zarządzanie przepływami pieniężnymi

24.10.2013

1

Szkolenie zamknięte (SZ) we współpracy z ZDZ w Białymstoku dla KAN Sp. z o. o., pt.: Zarządzanie finansami – finanse dla niefinansistów

16-17.11.2013

2

Szkolenie zamknięte (SZ) „Finanse dla niefinansistów"  we współpracy z ValueTank Sp. z o.o. dla MVW Bydgoszcz Sp. z o.o.

20-21.02.2014

2

Szkolenie zamknięte (SZ) we współpracy z IKKU dla Portu Lotniczego w Modlinie: Controlling finansowy

18-19.06.2013

2

Szkolenie zamknięte (SZ) we współpracy z BMSS dla BT&A Holding Sp. z o.o. w Poznaniu: Analiza finansowa

19-20.12.2013

2

Kurs Kontrolera Finansowego, Polska Akademia Rachunkowości SA, Trzydniowy blok tematyczny: analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wrocław

04.2013

05.2013

3

Szkolenie zamknięte (SZ): Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, dla EmiTel, Warszawa,

10-11.03.2014

2

Szkolenie zamknięte (SZ): dla Dalkia Services Sp. z o.o., „Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący", Łódź

16-17.10.2013

2

Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, MDDP, Warszawa,  (uczestnicy szkolenia m.in. z: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne, TurboCare)

17/03/2014 - 18/03/2014

2

Szkolenie otwarte (SO): Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, MDDP, Warszawa, 

24/02/2014 - 25/02/2014

2

Szkolenie otwarte (SO): Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, Białka Tatrzańska, 

26/11/2013 - 27/11/2013

2

Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, MDDP, Warszawa, 

18/11/2013 - 19/11/2013

 

2

Szkolenie otwarte (SO): Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący, MDDP Katowice, 

21/10/2013 - 22/10/2013

 

2

Szkolenie otwarte (SO): Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, MDDP, Warszawa, (uczestnicy szkolenia m.in. z: DELPHI POLAND S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A., BNP Paribas Bank Polska SA, USP Zdrowie sp. z o. o., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA)

23-24.09.2013 r.

 

 

2

Szkolenie otwarte (SO): Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, MDDP, Warszawa, (uczestnicy szkolenia m.in. z: PKO Bank Polski S.A., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o., Zarządca Rozliczeń SA, ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o.)

22-23.04.2013 r.

 

2

Szkolenie otwarte, Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych z perspektywy potrzeb informacyjnych Banków Spółdzielczych, 28/29 stycznia – Katowice (Prymus)

28/01/2013

29/01/2013

2

Szkolenie otwarte dla FROSTA Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych, Bydgoszcz

29/11/2012

30/12/2012

2

Szkolenia Otwarte dla właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, Controlling finansowy z elementami rachunkowości finansowej (8 dni), Analiza finansowa (8 dni), Coaching grupowy (7dni), Poznań

Od 17/09/2012

Do 28/11/2012

23

MDDP sp. z o. o. Akademia Biznesu sp. k., Warszawa, Szkolenie otwarte, Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, (uczestnicy szkolenia m.in. z: INDESIT COMPANY Polska Sp. z o.o., Vectra Investments Sp. z o.o. S.K.A.)

29/11/2012

30/11/2012

2

Kurs Kontrolera Finansowego, Polska Akademia Rachunkowości SA, Trzydniowy blok tematyczny: analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wrocław

14/10/2012

27/10/2012

28/10/2012

3

Szkolenie zamknięte dla EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA (Wrocław: 10/2011, Analiza i ocena opłacalności oraz ryzyka projektów inwestycyjnych.), Wrocław.

Od 17/10/2011

Do 18/10/2011

2

Szkolenie zamknięte dla McDonald's Polska Sp. z o.o. (09/2011, Finanse dla niefinansistów), Paczółtowice (Krzeszowice)

Od 22/09/2011

Do 23/09/2011

2

Szkolenie zamknięte dla Valeo Autosystemy sp. z o.o. (Skawina: 03/2011, Zarządzanie finansami dla niefinansistów)

Od 07/03/2011

Do 08/03/2011

2

Szkolenie zamknięte dla Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o. (Tychy: 10/2009, Finanse dla niefinansistów),

23/10/2009

1

Szkolenie otwarte dla BERNDSON (Warszawa: 10/2011, Zarządzanie finansami dla niefinansistów).

Od 10/10/2011

Do 11/10/2011

2

Szkolenie otwarte w ramach projektu SPIN II, realizowane przez BERNDSON (Kraków: Zarządzanie finansami dla niefinansistów – ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania elementów studium wykonalności/elementów biznesplanu)

Od 26/11/2011

Do 27/11/2011

Od 19/11/2011

Do 20/11/2011

Od 04/02/2012

Do 05/02/2012

Od 04/03/2012

Do 05/03/2012

Od 23/07/2012

Do 24/07/2012

Od 14/05/2011

Do 15/05/2011

 

12

Szkolenie Trening umiejętności kierowniczych „Zarządzanie finansami dla niefinansistów" w dniach 1,2  lutego 2010 w ramach projektu „Zarządzanie, Obsługa Klienta, Sprzedaż- szkolenia dla pracowników sektora MSP" finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Warszawa: 02/2010, Zarządzanie finansami dla niefinansistów)

Od 01/02/2010

Do 02/02/2010

2

Szkolenie otwarte w ramach projektu SPIN I, realizowane przez BERNDSON (Kraków: Zarządzanie finansami dla niefinansistów – ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania elementów studium wykonalności/elementów biznesplanu)

Od 19/03/2011

Do 20/03/2011

Od 26/03/2011

Do 27/03/2011

 

4

Szkolenie otwarte Framax (Zakopane: Analiza ekonomiczno finansowa firmy)

Od 09/09/2008

Do 10/09/2008

od …/11/2008

do …/11/2008

4

Szkolenie otwarte AVENHANSEN (Kraków: Zarządzanie finansami dla niefinansistów)

Od 29/09/2008

Do 30/09/2008

Od 22/06/2009

Do 23/06/2009

Od 07/12/2009

Do 08/12/2009

Od 29/11/2010

Do 30/11/2010

8

Szkolenie otwarte AVENHANSEN (Kraków: Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych)

Od 13/10/2008

Do 14/10/2008

Od 18/05/2009

Do 19/05/2009

4

Szkolenie otwarte AVENHANSEN (Kraków: Zarządzanie płynnością finansową)

Od 16/02/2009

Do 17/02/2009

Od 10/12/2009

Do 11/12/2009

Od 04/10/2010

Do 05/10/2010

Od 13/12/2010

Do 14/12/2010

8

Szkolenie zamknięte dla Cargill (Warszawa: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.), szkolenie dwudniowe.

Od 27/03/2008

Do 28/03/2008

 

2

Szkolenie zamknięte dla Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, (Katowice: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.)

Od 15/12/2009

Do 16/12/2009

2

Szkolenie zamknięte dla PRAGMA INKASO S.A. (Tarnowskie Góry: Analiza finansowa przedsiębiorstw)

Od 10/08/2010

do 10/08/2010

1

Szkolenie otwarte AVENHANSEN, (Kraków: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.)

Od 06/09/2010

Do 07/09/2010

Od 16/12/2010

Do 17/12/2010

Od 31/03/2011

Do 01/04/2011

6

Szkolenie zamknięte "Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły" z zakresu analizy ekonomiczno–finansowej stowarzyszenia, (Połaniec: Analiza finansowo-ekonomiczna)

Od 12/02/2010

Do 12/02/2010

1

Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Finanse przedsiębiorstw w praktyce prawnika)

Od 02/12/2008

Do 03/12/2008

2

Szkolenie zamknięte „Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych" dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa: Szkolenie objęło swoim zakresem większość zagadnień z zakresu studium wykonalności)

Od 24/01/2011

Do 27/01/2011

4

Szkolenie otwarte ADS Consulting (Szczecin: Finanse dla niefinansistów)

Od 06/01/2009

Do 07/01/2009

2

Szkolenie zamknięte dla Narodowego Banku Polskiego (Poznań: Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa)

Od 16/12/2008

Do 17/12/2008

2

Szkolenie zamknięte dla Orlen Centrum Edukacji (Płock: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji.)

 

2

Szkolenie otwarte HIGH 5 Training Group (Warszawa: Finanse dla niefinansistów)

Od 25/10/2010

Do 26/10/2010

2

Szkolenie zamknięte wraz z PETEKS w ramach projektu: "Skuteczny menedżer. Pakiet szkoleń dla MSP" realizowanego pod nadzorem PARP dla Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni, "Samopomoc Chłopska" w Warszawie (Warszawa: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach niepewności)

Od 15/02/2011

Do 16/02/2011

2

Szkolenie otwarte IIR - Institute for International Research (Warszawa: Finanse dla niefinansistów)

Od 26/05/2010

Do 27/05/2010

2

Szkolenie otwarte Centrum kompetencji FORUM (Katowice: Finanse dla menedżerów niefinansistów - BUDŻETOWANIE 2010)

Od 26/10/2009

Do 26/10/2009

1

Szkolenie dedykowane – zamknięte przygotowane wraz z ROIConsulting dla HDS Polska (Warszawa: Finanse przedsiębiorstwa dla managerów niefinansowych)

Od 10/08/2009

Do 11/08/2009

2

Szkolenie otwarte Akademii Leona Koźmińskiego i ROI Consulting Sp. z o.o. (Ciechanów: Budowa bilansu i rachunku zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa w Excelu)

Od 21/04/2012

do 21/04/2012

1

Szkolenie otwarte PETEKS w ramach projektu: "Skuteczny menedżer. Pakiet szkoleń dla MSP" realizowanego pod nadzorem PARP (Warszawa: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w warunkach niepewności)

Od 14/03/2011

Do 15/03/2011

2

Szkolenie otwarte BOMIS (Poznań: Zarządzanie płynnością finansową)

wrzesień 2005

październik 2005

luty-marzec 2006

maj 2006

8

Szkolenie dedykowane – zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Polska Grupa Dealerów (Kraków: Finanse przedsiębiorstwa dla managerów niefinansowych)

lipiec 2005

4

Szkolenie otwarte UNIVERS KONSULTING - EDUKACJA JACYNO I MODZELEWSKI (Łódź: Analiza finansowa przedsiębiorstwa)

grudzień 2005

1

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (Krutyń/Piecki: Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych)

31 08 2006

2 08 2006

2

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla Puratos Polska sp. z o.o. (Kostrzyn: Finanse dla niefinansistów)

09.2006

1

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla NOVOL sp. z o.o. (Mierzęcin: Finanse dla niefinansistów),

10.2006

2

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla TPSA (Paszkówka: Ocena opłacalności inwestycji z wykorzystaniem portfela inwestycyjnego)

2006

1

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla TPSA (Kraków: Controlling finansowy i planowanie finansowe)

2007

1

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z BERNDSON dla BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. (Leszno: Analiza finansowa przedsiębiorstwa: ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych),

07.2006

4

Szkolenie zamknięte przygotowane wraz z AVENHANSEN dla Impress Sp. z o. o. Kąty (Kąty: finanse dla niefinansistów)

08.2008

2

Szkolenie zamknięte dla Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (Kielce: ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych),

09.2007

1

Szkolenie otwarte Polskie Wydawnictwa Profesjonalne / później: Wolters Kluwer Polska (Warszawa: Finanse dla niefinansistów / Analiza finansowa przedsiębiorstwa)

11.2006

2

Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Finanse przedsiębiorstw / Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych / Zarządzanie płynnością finansową)

03.2007

06.2007

12.2007

5

Szkolenie otwarte ABC WoltersKluwer Polska w j. angielskim / konferencja Invest Yourself (Working capital management)

23.02.2008

1

Szkolenie / konferencja ABC WoltersKluwer Polska (Warszawa: Bezpieczeństwo finansowe. Obliczanie prawdziwych kosztów realizacji umowy, szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem w procesie budowlanym)

18.06.2008

1

Szkolenie / konferencja Informedia Polska  (Warszawa: Wojna cen. Finansowe konsekwencje wojny cen)

20.10.2005

1

Szkolenie / konferencja zorganizowana we współpracy z AVISTA group dla Polbank EFG (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno: Zarządzanie finansami dla niefinansistów. Dobre praktyki w małej firmie)

25.11.2008 Poznań

26.11.2008 Leszno

4.12.2008 Konin

5.12.2008 Kalisz

4

SUMA dni szkoleniowych / doradczych dla praktyków gospodarczych, zagranicznych instytucji i przedstawicieli administracji publicznej

 

223

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – wykłady i ćwiczenia (równoważniki szkoleń i warsztatów) 200 godzin rocznie, 2000 godzin w ciągu 10 lat jest to ekwiwalent 250 dni szkoleniowych,  wszystkie prowadzone zajęcia zarówno po polsku jak i po angielsku, zarówno w formie ćwiczeń wykładów dla studentów i studiów podyplomowych dla uczestników takich studiów)

Od 20/09/2004

Do nadal

250

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu  – wykłady i ćwiczenia (równoważniki szkoleń i warsztatów) w ilości 250 godzin rocznie, czyli 2000 godzin w ciągu 8 lat jest to ekwiwalent 250 dni szkoleniowych,  wszystkie prowadzone zajęcia po polsku, zarówno w formie ćwiczeń i wykładów,)

Od 20/09/2004

Do 10/07/2012

250

Grzegorz Michalski

 

Grzegorz.Michalski@gmail.com | http://michalskig.com/ | t: +48503452860

 

http://michalskig.livejournal.com/44716.html

https://archive.org/details/PoznanSzkolenieOtwarteLuty2015ZarzadzaniePlynnosciaFinansowaGrzegorzMichalski_201502

https://web.archive.org/web/20150210130222/https://gmichalski.files.wordpress.com/2015/02/szkolenie-controlling-plynnosci-finansowej1.pdf

https://web.archive.org/web/20150210130305/https://gmichalski.files.wordpress.com/2015/02/michalskig-cv-pl-2015jan.pdf

https://web.archive.org/web/20150210130346/https://gmichalski.files.wordpress.com/2015/02/poznan-szkolenie-otwarte-luty-2015-zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-grzegorz-michalski.pdf

https://archive.today/KW3dI

https://archive.today/Pga37

https://web.archive.org/web/20150210130723/https://michalskig.wordpress.com/2015/02/10/poznan-23-i-24-luty-2015-szkolenie-zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-ukierunkowane-na-tworzenie-bogactwa-procedury-zarzadzania-kapitalem-pracujacym-i-aktywami-biezacymi-trener-grzegorz-michalsk/ --

 

dr hab. Grzegorz Michalski  /  doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD
Department of Corporate Finance Management /
Katedra Zarzadzania Finansami Przedsiebiorstwa

Faculty of Engineering and Economics / Wydzial Inzynieryjno-Ekonomiczny 

Wroclaw University of Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Value-Based Working Capital Management: Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments

Work: +48791206754
Mobile: +48503452860
Komandorska 118/120, bud. "D", p.128, KZFP
Wroclaw PL53345, Poland

Email: Grzegorz.Michalski@gmail.com 

http://dx.doi.org/10.1057/9781137391834

http://michalskig.com/ 


View my research: | the book  | | ssrn=746922  | rid/A-4771-2010 | repec/pmi217.html |


 

przygotuj się na spotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God