środa, 13 listopada 2013

szkolenie: Analiza ekonomiczno - finansowa firm i branż < 2 dni, od: 2013-11-28 Wrocław

Analiza ekonomiczno - finansowa firm i branż (2dni), 2013-11-28 Wrocław

 

Czas trwania : 2 dni

 

Link do opisu szkolenia Analiza ekonomiczno-finansowa we Wrocławiu: http://www.akademiapodatkowa.org.pl/szkolenie/3/154

 

Aby się zapisać na szkolenie Analiza ekonomiczno-finansowa we Wrocławiu proszę skorzystać z formularza:  http://www.akademiapodatkowa.org.pl/trainings/form/154

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Ocena realizacji finansowego celu działania firm i branż na podstawie dostępnych danych

finansowy cel działania firm i branż: maksymalizacja wartości

przychody ze sprzedaży i ich wpływ na tworzenie wartości

koszty wydatkowe i ich wpływ na tworzenie wartości,

koszty bezwydatkowe i ich wpływ na tworzenie wartości,

EBIT, NOPAT, zmiany poziomu kapitału pracującego i ich wpływ na tworzenie wartości,

CAPEX i jego wpływ na tworzenie wartości,

przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne

stopa kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo, relacja ryzyka i kosztu kapitału i ich wpływ na tworzenie wartości,

wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa

 

2. Ocena finansowej kondycji firm na podstawie analizy sprawozdań finansowych

podejście rosetta stone i podejście oceny „finansowego stanu zdrowia phi"

jak powstają aktywa i pasywa, analiza danych z zestawienia aktywów i pasywów (bilansu)

ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu

metoda Wilcoxa

salda strukturalne bilansu, analiza struktury bilansu

jak powstają składniki raportowane w rachunku zysków i strat, analiza danych z rachunku zysków i strat

prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały ostrzegawcze

 

3. Ocena finansowej kondycji firm z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej

interpretacja wskaźników - zasady

wskaźniki płynności: WBP, WPP, WŚP, CLI, NLB, Lambda

wskaźniki rentowności: ROA, ROE

strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto i analiza efektywności

analiza poziomu zadłużenia

5c klienta

metody punktowe

analiza dyskryminacyjna


Analiza ekonomiczno-finansowa firm i branż

Szkolenie dwudniowe.

Grzegorz Michalski, tel. 503452860, email: grzegorzmichalski@gmail.com | http://michalskig.com/

 

Zakres szkolenia:

 1. Ocena realizacji finansowego celu działania firm i branż na podstawie dostępnych danych
  • finansowy cel działania firm i branż: maksymalizacja wartości
  • przychody ze sprzedaży i ich wpływ na tworzenie wartości
  • koszty wydatkowe i ich wpływ na tworzenie wartości,
  • koszty bezwydatkowe i ich wpływ na tworzenie wartości,
  • EBIT, NOPAT, zmiany poziomu kapitału pracującego i ich wpływ na tworzenie wartości,
  • CAPEX i jego wpływ na tworzenie wartości,
  • przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne
  • stopa kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo, relacja ryzyka i kosztu kapitału i ich wpływ na tworzenie wartości,
  • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa

 

 1. Ocena finansowej kondycji firm na podstawie analizy sprawozdań finansowych
  • podejście rosetta stone i podejście oceny „finansowego stanu zdrowia phi"
  • jak powstają aktywa i pasywa, analiza danych z zestawienia aktywów i pasywów (bilansu)
  • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
  • metoda Wilcoxa
  • salda strukturalne bilansu, analiza struktury bilansu
  • jak powstają składniki raportowane w rachunku zysków i strat, analiza danych z rachunku zysków i strat
  • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności, sygnały ostrzegawcze

 

 1. Ocena finansowej kondycji firm z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej
  • interpretacja wskaźników - zasady
  • wskaźniki płynności: WBP, WPP, WŚP, CLI, NLB, Lambda
  • wskaźniki rentowności: ROA, ROE
  • strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto i analiza efektywności
  • analiza poziomu zadłużenia
  • 5c klienta
  • metody punktowe
  • analiza dyskryminacyjna

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

 

Korzyści dla uczestników

Poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności.
Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków.


Książka napisana przez trenera o tematyce szkolenia:

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Gdańsk 2008.

http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&id=1008

 

 

 

 

 

*

 

Zapraszam również na szkolenie:

 

Zarządzanie płynnością finansową (2dni)

 

Link do opisu szkolenia Zarządzanie płynnością finansową w Poznaniu: http://www.akademiapodatkowa.org.pl/szkolenie/3/155

 

Aby się zapisać na szkolenie Zarządzanie płynnością finansową w Poznaniu proszę skorzystać z formularza:  http://www.akademiapodatkowa.org.pl/trainings/form/155

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Cel zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa

 

Cel finansów przedsiębiorstwa

Finansowe cele zarządzania płynnością finansową

Rentowność a poziom płynności finansowej

Zarządzanie płynnością finansową a wzrost wartości przedsiębiorstwa

2. Pomiar poziomu płynności finansowej

 

Różnica między płynnością, elastycznością, wypłacalnością

Statyczne mierniki poziomu płynności: WBP, WPP, WŚP, NLB

Korekty miar płynności: CLI*

Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej: CLI, Lambda,

Znaczenie wskaźnika Lambda w szacowaniu wskaźnika finansowego zdrowia przedsiębiorstwa PHI i w metodzie „rosetta stone"

3. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)

 

Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie

Poziom NWC

Cykl konwersji gotówki

Określanie strategii zarządzania NWC a wartość przedsiębiorstwa

4. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie

 

Potrzeba utrzymywania zapasów.

Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

Model VBEOQ

Model VBPOQ

5. Zarządzanie należnościami

 

Ocena należności przedsiębiorstw

Metody ustalania okresu spływu należności

Prognozowanie należności

Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie

Analiza przyrostowa doboru najlepszej polityki zarządzania należnościami

6. Budżetowani i zarządzanie środkami pieniężnymi

 

Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a).

Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

 


Zarządzanie płynnością finansową

Grzegorz Michalski, tel. 503452860, email: Grzegorz.Michalski@gmail.com | http://michalskig.com/

 

Szkolenie dwudniowe.

 

Zagadnienia szkolenia

 1. Cel zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa
  • Cel finansów przedsiębiorstwa
  • Finansowe cele zarządzania płynnością finansową
  • Rentowność a poziom płynności finansowej
  • Zarządzanie płynnością finansową a wzrost wartości przedsiębiorstwa

 

 1. Pomiar poziomu płynności finansowej
  • Różnica między płynnością, elastycznością, wypłacalnością
  • Statyczne mierniki poziomu płynności: WBP, WPP, WŚP, NLB
  • Korekty miar płynności: CLI*
  • Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej: CLI, Lambda,
  • Znaczenie wskaźnika Lambda w szacowaniu wskaźnika finansowego zdrowia przedsiębiorstwa PHI i w metodzie „rosetta stone"

 

 1. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC)
  • Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie
  • Poziom NWC
  • Cykl konwersji gotówki
  • Określanie strategii zarządzania NWC a wartość przedsiębiorstwa

 

 1. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
  • Potrzeba utrzymywania zapasów.
  • Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
  • Model VBEOQ
  • Model VBPOQ

 

 1. Zarządzanie należnościami
  • Ocena należności przedsiębiorstw
  • Metody ustalania okresu spływu należności
  • Prognozowanie należności
  • Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie
  • Analiza przyrostowa doboru najlepszej polityki zarządzania należnościami

 

 1. Budżetowani i zarządzanie środkami pieniężnymi
  • Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.
  • Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a).
  • Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

 

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

Korzyści dla uczestników

·         Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.

·         Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.

·         Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).


Książki napisane przez trenera o tematyce szkolenia:

Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010.

http://4books.pl/produkty/profilProduktu/id/5645/    

 

 

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2013. http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/187863/plynnosc-finansowa-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach.html

 

 

 


-

Zarządzanie finansami

Grzegorz Michalski, tel. 503452860, email: GrzegorzMichalski@gmail.com | http://michalskig.com/

Szkolenie dwudniowe.

Zagadnienia szkolenia

 1. Finansowy cel przedsiębiorstwa     
  • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
  • pomiar wartości przedsiębiorstwa
  • cykl operacyjny a składniki majątku
  • kapitał zaangażowany w przedsiębiorstwie i jego koszt
  • wrażliwość na ryzyko, indywidualna wrażliwość na ryzyko
  • elementy planowania finansowego
  • zarys metody procentu od sprzedaży

 

 1. Wpływ czasu na wartość pieniądza
  • źródło zmiany wartości pieniądza w czasie
  • porównanie kwot z różnych momentów czasu

 

 1. Wolne przepływy pieniężne firmy
  • siedem zasad prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
  • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
  • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać

 

 1. Opłacalność projektów inwestycyjnych
  • interpretacja kryteriów decyzyjnych (NPV, IRR)
  • ograniczenia stosowania IRR
  • wybór z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów

 

 1. Wpływ ryzyka na stopy kosztu kapitału finansującego firmę
  • kształtowanie się kosztu kapitału obcego
  • poziom stopy kosztu kapitału własnego
  • powody dla których koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego

 

 1. Bieżące zarządzanie kapitałem i strategiczne decyzje w zakresie kapitału obrotowego
  • przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami
  • jak zarządzać zapasami
  • jakie poziomy należności utrzymywać
  • ile gotówki powinna mieć firma
  • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto

 

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

 

Korzyści dla uczestników

 • zrozumienie podstaw finansów firmy
 • poznanie elementów szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • nabycie umiejętności rozróżniania między perspektywą finansów a rachunkowości
 • odkrycie fundamentalnych mechanizmów finansowych działających w firmie

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia

Interaktywny wykład (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i studium przypadków rozwiązywanych na tablicy/flipcharcie).


Książki napisane przez Trenera o tematyce szkolenia:

 

 

Leksykon zarządzania finansami, C.H.Beck, Warszawa 2004.

http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-podreczniki/id2142,Leksykon-zarzadzania-finansami-ze-slownikiem-polsko-angielskim-i-angielsko-polskim.html

 

Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw,  C.H.Beck, Warszawa 2010.

http://www.ksiegarnia.beck.pl/ekonomia-podreczniki/id5556,Wprowadzenie-do-zarzadzania-finansami-przedsiebiorstw.html

 

 

 

 

Kontakt z trenerem:

Grzegorz Michalski

Grzegorz.Michalski@gmail.com

t.: +48503452860

Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych 

[category michalskig, szkolenia michalskiego, szkolenia, szkoleniowe, szkolenia zarzadzanie plynnoscia, business training
financial liquidity management, consulting zarzadzanie plynnoscia, doradztwo
szkolenie biznesplan, szkolenie biznesplan, consulting biznesplan, doradztwo
szkolenie controlling finansowy, szkolenie controlling finansowy, consulting
i coaching controlling finansowy, doradztwo szkolenie finanse dla managerow
niefinansistow, szkolenie finanse dla managerow niefinansistow, consulting i
coaching finanse dla managerow niefinansistow, szkolenie finanse dla
niefinansistow, consulting i coaching finanse dla niefinansistow, analiza
oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, szkolenie
ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i
dywestycyjnych, consulting i coaching ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka
projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, ocena kontrahenta na podstawie
sprawozdan finansowych, szkolenie ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan
finansowych, consulting i coaching ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan
finansowych, planowanie finansowe, szkolenie planowanie finansowe,
consulting i coaching planowanie finansowe, studium wykonalnosci, szkolenie
studium wykonalnosci, consulting i coaching studium wykonalnosci,
zarzadzanie kapitalem pracujacym, szkolenie zarzadzanie kapitalem
pracujacym, consulting i coaching zarzadzanie kapitalem pracujacym,
zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, szkolenie zarzadzanie wartoscia
przedsiebiorstwa, consulting i coaching zarzadzanie wartoscia
przedsiebiorstwa, efficiency of liquid assets investment, efficiency of
liquid assets, wzrost wartosci przedsiebiorstwa, efektywnosc inwestycji w
operacyjne zasoby gotowki, zarzadzanie ryzykiem] [tags Michalski training,
training Michalski, business training, training liquidity
management, business training financial liquidity management, liquidity
management consulting, consulting business training, business training,
business consulting, consulting training financial controlling, financial
controlling, training, consulting and coaching controlling financial,
counseling training finance for nonfinance managers, training managers,
finance for nonfinance, consulting and coaching finance for nonfinance
managers, finance for nonfinance training, consulting and coaching finance
for nonfinance, risk analysis and costeffectiveness of investment projects
and dywestycyjnych, training, evaluation and analysis of profitability and
risk investment projects and dywestycyjnych, consulting and coaching
evaluation and analysis of costeffectiveness and risks of investment
projects and dywestycyjnych, counterparty rating on the basis of financial
statements, training counterparty rating based on financial statements,
consulting and coaching based on the counterparty rating of financial
statements, financial planning, financial planning training, consulting and
coaching financial planning, feasibility studies, training, feasibility
studies, consulting and coaching feasibility studies, working capital
management, working capital management training, consulting and coaching
working capital management, management of enterprise value, enterprise value
management training, consulting and coaching value management companies,
efficiency of liquid assets investment, efficiency of liquid assets, the
increase in value of the enterprise, the effectiveness of investments in
operating cash reserves, risk management, Michalski trejnado, trejnado
Michalski, trejnado vikio vikio trejnado, trejnado liquidez demarson, negoco
trejnado financa liquidez demarson, liquidez mastrumado konsultante,
konsultante negoco trejnado, negoco trejnado, negoco konsultante,
konsultante trejnado financa kontrolo, financa kontrolo, trejnado, konsilado
kaj trejnisto kontrolas financa, konsiladon trejnado financoj por nefinancoj
perantoj, trejnado perantoj, financoj por nefinanco, konsilado kaj trejnisto
financoj por nefinancoj perantoj, financoj por nefinancoj trejnado,
konsilado kaj trejnisto financoj]
poniedziałek, 11 listopada 2013

Zarzadzanie kapitalem obrotowym, szkolenie w Warszawie od 18 do 19 listopada * Grzegorz Michalski | tel 503452860

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Zarządzanie płynnością finansową | Grzegorz Michalski szkolenia tel 503452860 | http://goo.gl/ocSQwz


 

Termin

Link: http://goo.gl/ocSQwz 


18 listopada do 19 listopada w Warszawie 

Prowadzący

dr Grzegorz Michalski – Autor praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"
 

[http://eunicacon.files.wordpress.com/2013/07/gmichalskicv4lp13.pdf]


Obecnie polecamy:

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach Nowe wydanie

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. 
• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. 
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Program

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:
a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.

10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.


Drukuj program

Informacje organizacyjne


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy lub siedziba Akademia Biznesu MDDP


Kontakt z trenerem:

Grzegorz Michalski

Grzegorz.Michalski@gmail.com

t.: +48503452860

Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych 

[category michalskig, szkolenia michalskiego, szkolenia, szkoleniowe, szkolenia zarzadzanie plynnoscia, business training
financial liquidity management, consulting zarzadzanie plynnoscia, doradztwo
szkolenie biznesplan, szkolenie biznesplan, consulting biznesplan, doradztwo
szkolenie controlling finansowy, szkolenie controlling finansowy, consulting
i coaching controlling finansowy, doradztwo szkolenie finanse dla managerow
niefinansistow, szkolenie finanse dla managerow niefinansistow, consulting i
coaching finanse dla managerow niefinansistow, szkolenie finanse dla
niefinansistow, consulting i coaching finanse dla niefinansistow, analiza
oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, szkolenie
ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i
dywestycyjnych, consulting i coaching ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka
projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, ocena kontrahenta na podstawie
sprawozdan finansowych, szkolenie ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan
finansowych, consulting i coaching ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan
finansowych, planowanie finansowe, szkolenie planowanie finansowe,
consulting i coaching planowanie finansowe, studium wykonalnosci, szkolenie
studium wykonalnosci, consulting i coaching studium wykonalnosci,
zarzadzanie kapitalem pracujacym, szkolenie zarzadzanie kapitalem
pracujacym, consulting i coaching zarzadzanie kapitalem pracujacym,
zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, szkolenie zarzadzanie wartoscia
przedsiebiorstwa, consulting i coaching zarzadzanie wartoscia
przedsiebiorstwa, efficiency of liquid assets investment, efficiency of
liquid assets, wzrost wartosci przedsiebiorstwa, efektywnosc inwestycji w
operacyjne zasoby gotowki, zarzadzanie ryzykiem] [tags Michalski training,
training Michalski, business training, training liquidity
management, business training financial liquidity management, liquidity
management consulting, consulting business training, business training,
business consulting, consulting training financial controlling, financial
controlling, training, consulting and coaching controlling financial,
counseling training finance for nonfinance managers, training managers,
finance for nonfinance, consulting and coaching finance for nonfinance
managers, finance for nonfinance training, consulting and coaching finance
for nonfinance, risk analysis and costeffectiveness of investment projects
and dywestycyjnych, training, evaluation and analysis of profitability and
risk investment projects and dywestycyjnych, consulting and coaching
evaluation and analysis of costeffectiveness and risks of investment
projects and dywestycyjnych, counterparty rating on the basis of financial
statements, training counterparty rating based on financial statements,
consulting and coaching based on the counterparty rating of financial
statements, financial planning, financial planning training, consulting and
coaching financial planning, feasibility studies, training, feasibility
studies, consulting and coaching feasibility studies, working capital
management, working capital management training, consulting and coaching
working capital management, management of enterprise value, enterprise value
management training, consulting and coaching value management companies,
efficiency of liquid assets investment, efficiency of liquid assets, the
increase in value of the enterprise, the effectiveness of investments in
operating cash reserves, risk management, Michalski trejnado, trejnado
Michalski, trejnado vikio vikio trejnado, trejnado liquidez demarson, negoco
trejnado financa liquidez demarson, liquidez mastrumado konsultante,
konsultante negoco trejnado, negoco trejnado, negoco konsultante,
konsultante trejnado financa kontrolo, financa kontrolo, trejnado, konsilado
kaj trejnisto kontrolas financa, konsiladon trejnado financoj por nefinancoj
perantoj, trejnado perantoj, financoj por nefinanco, konsilado kaj trejnisto
financoj por nefinancoj perantoj, financoj por nefinancoj trejnado,
konsilado kaj trejnisto financoj]