czwartek, 26 września 2013

SZKOLENIE 2013-11-18 do 2013-11-19 Zarządzanie płynnością finansową Warszawa Grzegorz Michalski szkolenia tel 503452860

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

 

Termin

2013.10.21 - 2013.10.22 Katowice 

2013.11.18 - 2013.11.19 Warszawa 

Prowadzący

dr Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Referencje wykładowcy >>> [
http://eunicacon.files.wordpress.com/2013/07/gmichalskicv4lp13.pdf]

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. 
• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. 
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Program

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:
a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.

10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Drukuj program

Informacje organizacyjne


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

Termin

2013.10.21 - 2013.10.22 Katowice 

2013.11.18 - 2013.11.19 Warszawa 

 

zapraszam również na szkolenia:

 

 Promocja SZKOLENIE WYJAZDOWE Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

 

Termin

2013.11.24 - 2013.11.27 Białka Tatrzańska (SOP13079A )

Prowadzący

dr Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program


Białka Tatrzańska 

   

1. Cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem:
a) przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów pieniężnych,
b) maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa,
c) koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa,
d) poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

2. Budżetowanie kapitałów:
a) docelowa struktura kapitału,
b) szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych,
c) szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego,
d) szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych,
e) szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów pieniężnych,
f) ocena opłacalności i ryzyka projektów w oparciu o NPV, IRR,
g) wykres IOS,
h) wykres MCC,
i) optymalny / docelowy budżet inwestycyjny.

3. Budżetowanie kosztów:
a) koszty stałe i koszty zmienne,
b) koszty wydatkowe i koszty bezwydatkowe,
c) koszty utopione,
d) koszty alternatywne.

4. Budżetowanie gotówki:
a) modele wyznaczania minimalnego - buforowego poziomu gotówki,
b) model VB-LCL,
c) modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki,
d) model Beranka,
e) model baumola-Alaisa-Tobina,
f) model Millera-Orra,
g) model Stone'a,
h) model Behlera,
i) przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.

5. Koszty w cyklu operacyjnym:
a) 10 kroków tworzenia wartości,
b) koszty tworzenia i utrzymywania zapasów,
c) modele zarządzania zapasami,
d) model ABC,
e) model S,s,
f) model VB-EOQ,
g) model VB-POQ,
h) koszty produkcji,
i) koszty sprzedaży,
j) koszty ściągania należności,
k) optymalizacja kosztów w procesie zarządzania należnościami,
l) podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości),
m) koszty opóźnień płatności - w jakich warunkach warto płacić w terminie.

6. Zarządzanie kosztami: koszty stałe czy koszty zmienne:
a) czy płacić pracownikom od godziny (czyli płacić za brak efektywności) czy od rezultatów?

7. Zarządzanie kosztami: koszty osobowe czy koszty utrzymywania majątku:
a) czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?

8. Zarządzanie kosztami: outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić):
a) jak zamieniać koszty wydatkowe na bez wydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
b) jak zmienią się koszty przy outsourcingu,
c) czy prawdą jest, że przed kryzysem outsourcing opłacał się bardziej a po kryzysie najczęściej się nie opłaca?

9. Zarządzanie kosztami finansowymi: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

10. Zarządzanie kosztami braku zapasów, zarządzanie kosztami obsługi należności, zarządzanie kosztami obsługi środków pieniężnych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
Przy zgłoszeniu do 26 września:
- 2690 zł/os. + 23% VAT

Przy zgłoszeniu od 27 września:
- jednej osoby 2990 zł + VAT, 
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2890 zł/os + VAT. 

Uwaga: 
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje: 
- uczestnictwo w 3 dniach zajęć, 
- autorskie materiały szkoleniowe, 
- pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 24.11.13 do obiadu w dniu 27.11.13,
- przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00 /24.11.13 do godz. 11.00 w dniu 27.11.13 (3 noclegi),
- zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł (za cały pobyt),
- uroczysta kolacja regionalna, 
- możliwość korzystania ze strefy wellness & spa Sielsko Anielsko: strefa saun (sauna chlebowa, jodłowa, kamienna, fińska), basenu schładzającego oraz basenu do masażu, 
- 1-dniowy bon na korzystanie z Termy Białka (bilet open - wszystkie strefy, cały dzień),

- certyfikat ukończenia szkolenia,
- ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 8:30-14:30

Miejsce zajęć: 
Hotel Bania **** Thermal & Ski, 
ul. Środkowa 181, 
Białka Tatrzańska 34-405

  

  

Hotel Bania **** Thermal & Ski to jedyny taki hotel w Polsce, który leży u stóp stoków narciarskich i jest niemalże przyklejony do basenów termalnych. Elewacja i wnętrza wykonane z naturalnych materiałów - kamień i woskowane drewno oraz charakterystyczne dla góralskiej architektury elementy konstrukcji (spadziste dachy, kamienne filary oraz drewniane balkony), porośnięte tarasy  - to wszystko sprawia, że powstający hotel wpisuje się doskonale w otoczenie. Hotel Bania **** Thermal & Ski to ponad 150 pokoi, duże i nowoczesne zaplecze konferencyjne, dwie restauracje, bary oraz klub.  Terma Białka w Białce Tatrzańskiej to miejsce, gdzie ruch wody, ciepło sauny i pielęgnacja ciała krok po kroku przynoszą odprężenie i wyzwalają siły witalne. Biorąc pod uwagę sprecyzowane potrzeby użytkowników, obiekt podzielony jest na kilka stref, dostosowanych do konkretnych preferencji.
  

Termin

2013.11.24 - 2013.11.27 Białka Tatrzańska (SOP13079A )

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1403,Promocja_SZKOLENIE_WYJAZDOWE_Budzetowanie_i_zarzadzanie_kosztami_w_tworzeniu_wartosci_przedsiebiorstwa.html

 

 

23 i 24 października 2013 szkolenie w Warszawie: Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

 

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Termin

2013.10.23 - 2013.10.24 Warszawa 

Prowadzący

dr Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Referencje wykładowcy >>>

Cel szkolenia

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 
Poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

METODY PRACY: 
Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków.

Program

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.


1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej:
a) jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej,
b) maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw,
c) podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa,
d) przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne,
e) wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw? 
a) sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności,
b)informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w   zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie   - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy.

3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe? 
a) metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych,
b) metody i zasady stosowane w rachunkowości,
c) elementy sprawozdania finansowego,
d) podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych:
a) ogólna analiza bilansu,
b) ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu,
c) metoda Wilcoxa,
d) salda strukturalne bilansu,
e) ogólna analiza rachunku zysków i strat,
f) prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności,
g) sygnały ostrzegawcze,
h) analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia.

5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej:
a) zasady interpretacji wskaźników,
b) analiza struktury bilansu,
c) analiza rentowności,
d) analiza płynności,
e) cykl konwersji gotówki,
f) strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto,
g) analiza efektywności,
h) analiza poziomu zadłużenia,
i) 5c klienta,
j) metody punktowe,
k) analiza dyskryminacyjna.

Drukuj program

Informacje organizacyjne


Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy lub siedziba Akademia Biznesu MDDP


Termin

2013.10.23 - 2013.10.24 Warszawa 

 

 

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1582,Ocena_przedsiebiorstwa_na_podstawie_sprawozdan_finansowych_.html

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski/

Grzegorz Michalski

Grzegorz.Michalski [w domenie] gmail [kropka] com

t.: +48503452860

Nawet jeśli przeoczyłeś powyższy termin – sprawdź poniższe propozycje – być może któryś z kolejnych terminów będzie odpowiednią propozycją dla Ciebie:

Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa prowadzone przez Grzegorza Michalskiego we współpracy z Akademia 

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

 

=>

 Promocja SZKOLENIE WYJAZDOWE Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

 

Termin

2013.11.24 - 2013.11.27 Białka Tatrzańska (SOP13079A )

Prowadzący

dr Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program


Białka Tatrzańska 

   

1. Cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem:
a) przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów pieniężnych,
b) maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa,
c) koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa,
d) poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

2. Budżetowanie kapitałów:
a) docelowa struktura kapitału,
b) szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych,
c) szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego,
d) szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych,
e) szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów pieniężnych,
f) ocena opłacalności i ryzyka projektów w oparciu o NPV, IRR,
g) wykres IOS,
h) wykres MCC,
i) optymalny / docelowy budżet inwestycyjny.

3. Budżetowanie kosztów:
a) koszty stałe i koszty zmienne,
b) koszty wydatkowe i koszty bezwydatkowe,
c) koszty utopione,
d) koszty alternatywne.

4. Budżetowanie gotówki:
a) modele wyznaczania minimalnego - buforowego poziomu gotówki,
b) model VB-LCL,
c) modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki,
d) model Beranka,
e) model baumola-Alaisa-Tobina,
f) model Millera-Orra,
g) model Stone'a,
h) model Behlera,
i) przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.

5. Koszty w cyklu operacyjnym:
a) 10 kroków tworzenia wartości,
b) koszty tworzenia i utrzymywania zapasów,
c) modele zarządzania zapasami,
d) model ABC,
e) model S,s,
f) model VB-EOQ,
g) model VB-POQ,
h) koszty produkcji,
i) koszty sprzedaży,
j) koszty ściągania należności,
k) optymalizacja kosztów w procesie zarządzania należnościami,
l) podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości),
m) koszty opóźnień płatności - w jakich warunkach warto płacić w terminie.

6. Zarządzanie kosztami: koszty stałe czy koszty zmienne:
a) czy płacić pracownikom od godziny (czyli płacić za brak efektywności) czy od rezultatów?

7. Zarządzanie kosztami: koszty osobowe czy koszty utrzymywania majątku:
a) czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?

8. Zarządzanie kosztami: outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić):
a) jak zamieniać koszty wydatkowe na bez wydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
b) jak zmienią się koszty przy outsourcingu,
c) czy prawdą jest, że przed kryzysem outsourcing opłacał się bardziej a po kryzysie najczęściej się nie opłaca?

9. Zarządzanie kosztami finansowymi: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

10. Zarządzanie kosztami braku zapasów, zarządzanie kosztami obsługi należności, zarządzanie kosztami obsługi środków pieniężnych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
Przy zgłoszeniu do 26 września:
- 2690 zł/os. + 23% VAT

Przy zgłoszeniu od 27 września:
- jednej osoby 2990 zł + VAT, 
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2890 zł/os + VAT. 

Uwaga: 
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje: 
- uczestnictwo w 3 dniach zajęć, 
- autorskie materiały szkoleniowe, 
- pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 24.11.13 do obiadu w dniu 27.11.13,
- przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00 /24.11.13 do godz. 11.00 w dniu 27.11.13 (3 noclegi),
- zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł (za cały pobyt),
- uroczysta kolacja regionalna, 
- możliwość korzystania ze strefy wellness & spa Sielsko Anielsko: strefa saun (sauna chlebowa, jodłowa, kamienna, fińska), basenu schładzającego oraz basenu do masażu, 
- 1-dniowy bon na korzystanie z Termy Białka (bilet open - wszystkie strefy, cały dzień),

- certyfikat ukończenia szkolenia,
- ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 8:30-14:30

Miejsce zajęć: 
Hotel Bania **** Thermal & Ski, 
ul. Środkowa 181, 
Białka Tatrzańska 34-405

  

  

Hotel Bania **** Thermal & Ski to jedyny taki hotel w Polsce, który leży u stóp stoków narciarskich i jest niemalże przyklejony do basenów termalnych. Elewacja i wnętrza wykonane z naturalnych materiałów - kamień i woskowane drewno oraz charakterystyczne dla góralskiej architektury elementy konstrukcji (spadziste dachy, kamienne filary oraz drewniane balkony), porośnięte tarasy  - to wszystko sprawia, że powstający hotel wpisuje się doskonale w otoczenie. Hotel Bania **** Thermal & Ski to ponad 150 pokoi, duże i nowoczesne zaplecze konferencyjne, dwie restauracje, bary oraz klub.  Terma Białka w Białce Tatrzańskiej to miejsce, gdzie ruch wody, ciepło sauny i pielęgnacja ciała krok po kroku przynoszą odprężenie i wyzwalają siły witalne. Biorąc pod uwagę sprecyzowane potrzeby użytkowników, obiekt podzielony jest na kilka stref, dostosowanych do konkretnych preferencji.
  

Informacje:      
http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1403,Promocja_SZKOLENIE_WYJAZDOWE_Budzetowanie_i_zarzadzanie_kosztami_w_tworzeniu_wartosci_przedsiebiorstwa.html

Termin

2013.11.24 - 2013.11.27 Białka Tatrzańska (SOP13079A )

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1403,Promocja_SZKOLENIE_WYJAZDOWE_Budzetowanie_i_zarzadzanie_kosztami_w_tworzeniu_wartosci_przedsiebiorstwa.html

 

SZKOLENIE 2013-11-18 do 2013-11-19  Zarządzanie płynnością finansową  Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący  Warszawa  Grzegorz Michalski szkolenia tel 503452860

 

środa, 25 września 2013

SZKOLENIE WYJAZDOWE 24-27 listopada 2013 Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski szkolenia tel 503452860

23 i 24 października 2013 szkolenie w Warszawie: Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

 

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Termin

2013.10.23 - 2013.10.24 Warszawa 

Prowadzący

dr Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Referencje wykładowcy >>>

Cel szkolenia

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 
Poznanie podstawowych koncepcji z zakresu korzystania ze sprawozdań finansowych w ocenie przedsiębiorstw. Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych składników majątku (zobowiązań) na ogólną ocenę przedsiębiorstwa.

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

METODY PRACY: 
Wszystkie zagadnienia omawiane będą przy wykorzystaniu konkretnych przykładów liczbowych oraz interaktywnych zadań, w których uczestnicy będą na bieżąco mogli sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności. Aktywny wykład połączony z prezentacją studiów przypadków.

Program

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie podjęcia, ograniczenia lub wstrzymania się od współpracy z przedsiębiorstwami w zależności od ich sytuacji finansowej. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.


1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa i formy działalności gospodarczej:
a) jakie cele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej,
b) maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw,
c) podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa,
d) przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne,
e) wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw? 
a) sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności,
b)informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w   zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie   - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy.

3. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe? 
a) metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych,
b) metody i zasady stosowane w rachunkowości,
c) elementy sprawozdania finansowego,
d) podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

4. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych:
a) ogólna analiza bilansu,
b) ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu,
c) metoda Wilcoxa,
d) salda strukturalne bilansu,
e) ogólna analiza rachunku zysków i strat,
f) prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności,
g) sygnały ostrzegawcze,
h) analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia.

5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej:
a) zasady interpretacji wskaźników,
b) analiza struktury bilansu,
c) analiza rentowności,
d) analiza płynności,
e) cykl konwersji gotówki,
f) strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto,
g) analiza efektywności,
h) analiza poziomu zadłużenia,
i) 5c klienta,
j) metody punktowe,
k) analiza dyskryminacyjna.

Drukuj program

Informacje organizacyjne


Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy lub siedziba Akademia Biznesu MDDP


Termin

2013.10.23 - 2013.10.24 Warszawa 

 

 

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1582,Ocena_przedsiebiorstwa_na_podstawie_sprawozdan_finansowych_.html

http://michalskig.com/wiki/Grzegorz_Michalski/

Grzegorz Michalski

Grzegorz.Michalski [w domenie] gmail [kropka] com

t.: +48503452860

Nawet jeśli przeoczyłeś powyższy termin – sprawdź poniższe propozycje – być może któryś z kolejnych terminów będzie odpowiednią propozycją dla Ciebie:

Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa prowadzone przez Grzegorza Michalskiego we współpracy z Akademia  

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

 

=>

 Promocja SZKOLENIE WYJAZDOWE Budżetowanie i zarządzanie kosztami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa

 

Termin

2013.11.24 - 2013.11.27 Białka Tatrzańska (SOP13079A )

Prowadzący

dr Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program


Białka Tatrzańska 

   

1. Cel finansowy zarządzania przedsiębiorstwem:
a) przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów pieniężnych,
b) maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa,
c) koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa,
d) poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

2. Budżetowanie kapitałów:
a) docelowa struktura kapitału,
b) szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych,
c) szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego,
d) szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych,
e) szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów pieniężnych,
f) ocena opłacalności i ryzyka projektów w oparciu o NPV, IRR,
g) wykres IOS,
h) wykres MCC,
i) optymalny / docelowy budżet inwestycyjny.

3. Budżetowanie kosztów:
a) koszty stałe i koszty zmienne,
b) koszty wydatkowe i koszty bezwydatkowe,
c) koszty utopione,
d) koszty alternatywne.

4. Budżetowanie gotówki:
a) modele wyznaczania minimalnego - buforowego poziomu gotówki,
b) model VB-LCL,
c) modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki,
d) model Beranka,
e) model baumola-Alaisa-Tobina,
f) model Millera-Orra,
g) model Stone'a,
h) model Behlera,
i) przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.

5. Koszty w cyklu operacyjnym:
a) 10 kroków tworzenia wartości,
b) koszty tworzenia i utrzymywania zapasów,
c) modele zarządzania zapasami,
d) model ABC,
e) model S,s,
f) model VB-EOQ,
g) model VB-POQ,
h) koszty produkcji,
i) koszty sprzedaży,
j) koszty ściągania należności,
k) optymalizacja kosztów w procesie zarządzania należnościami,
l) podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości),
m) koszty opóźnień płatności - w jakich warunkach warto płacić w terminie.

6. Zarządzanie kosztami: koszty stałe czy koszty zmienne:
a) czy płacić pracownikom od godziny (czyli płacić za brak efektywności) czy od rezultatów?

7. Zarządzanie kosztami: koszty osobowe czy koszty utrzymywania majątku:
a) czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?

8. Zarządzanie kosztami: outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić):
a) jak zamieniać koszty wydatkowe na bez wydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
b) jak zmienią się koszty przy outsourcingu,
c) czy prawdą jest, że przed kryzysem outsourcing opłacał się bardziej a po kryzysie najczęściej się nie opłaca?

9. Zarządzanie kosztami finansowymi: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

10. Zarządzanie kosztami braku zapasów, zarządzanie kosztami obsługi należności, zarządzanie kosztami obsługi środków pieniężnych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
Przy zgłoszeniu do 26 września:
- 2690 zł/os. + 23% VAT

Przy zgłoszeniu od 27 września:
- jednej osoby 2990 zł + VAT, 
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2890 zł/os + VAT. 

Uwaga: 
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje: 
- uczestnictwo w 3 dniach zajęć, 
- autorskie materiały szkoleniowe, 
- pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 24.11.13 do obiadu w dniu 27.11.13,
- przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00 /24.11.13 do godz. 11.00 w dniu 27.11.13 (3 noclegi),
- zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł (za cały pobyt),
- uroczysta kolacja regionalna, 
- możliwość korzystania ze strefy wellness & spa Sielsko Anielsko: strefa saun (sauna chlebowa, jodłowa, kamienna, fińska), basenu schładzającego oraz basenu do masażu, 
- 1-dniowy bon na korzystanie z Termy Białka (bilet open - wszystkie strefy, cały dzień),

- certyfikat ukończenia szkolenia,
- ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 8:30-14:30

Miejsce zajęć: 
Hotel Bania **** Thermal & Ski, 
ul. Środkowa 181, 
Białka Tatrzańska 34-405

  

  

Hotel Bania **** Thermal & Ski to jedyny taki hotel w Polsce, który leży u stóp stoków narciarskich i jest niemalże przyklejony do basenów termalnych. Elewacja i wnętrza wykonane z naturalnych materiałów - kamień i woskowane drewno oraz charakterystyczne dla góralskiej architektury elementy konstrukcji (spadziste dachy, kamienne filary oraz drewniane balkony), porośnięte tarasy  - to wszystko sprawia, że powstający hotel wpisuje się doskonale w otoczenie. Hotel Bania **** Thermal & Ski to ponad 150 pokoi, duże i nowoczesne zaplecze konferencyjne, dwie restauracje, bary oraz klub.  Terma Białka w Białce Tatrzańskiej to miejsce, gdzie ruch wody, ciepło sauny i pielęgnacja ciała krok po kroku przynoszą odprężenie i wyzwalają siły witalne. Biorąc pod uwagę sprecyzowane potrzeby użytkowników, obiekt podzielony jest na kilka stref, dostosowanych do konkretnych preferencji.
  

Informacje:      
http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1403,Promocja_SZKOLENIE_WYJAZDOWE_Budzetowanie_i_zarzadzanie_kosztami_w_tworzeniu_wartosci_przedsiebiorstwa.html

Termin

2013.11.24 - 2013.11.27 Białka Tatrzańska (SOP13079A )

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1403,Promocja_SZKOLENIE_WYJAZDOWE_Budzetowanie_i_zarzadzanie_kosztami_w_tworzeniu_wartosci_przedsiebiorstwa.html