środa, 12 lutego 2014

Szkolenie w Warszawie: Analiza oplacalnosci inwestycji 2014-LUTY: 24 do 25 *+*

Analiza opłacalności inwestycji

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych

Budżetowanie kapitałów - Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie

2014.02.24 - 2014.02.25 Warszawa 

Link do opisu szkolenia:

   

  http://goo.gl/4RpSux     

 |-|

  http://archive.is/JduJy 

 |-|   

  http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1846,Ocena_i_analiza_oplacalnosci_i_ryzyka_projektow_inwestycyjnych.html   

 


PROGRAM SZKOLENIA (Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych)

1. Decyzje inwestycyjne w odniesieniu do finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem:
a) cel podejmowania inwestycji rzeczowych, 
b) rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe, analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa,
c) elementy matematyki finansowej - zmiana wartości pieniądza w czasie, wartość przyszła, kapitalizacja przepływów pieniężnych, wartość obecna, dyskontowanie przepływów pieniężnych, wartość obecna renty,
d) rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

2. Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
a) okresu zwrotu, zdyskontowanego okresu zwrotu, zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV, wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR, porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych.

3. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji/przedsiębiorstwa. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje. Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych:
a) różnice w szacowaniu: NCF - przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF - operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF - wolnych przepływów pieniężnych, 
b) zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje rzeczowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich - analizy przypadków), zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego,
c) szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania, eksploatacji i likwidacji. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru: Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp. 

4. Szacowanie stóp kosztu kapitału:
a) koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, zasady szacowania, średni wazony koszt kapitału – CC, ryzyko projektu a koszt kapitału, marginalny koszt kapitału – MCC, relacja struktury kapitału i kosztu kapitału, struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące.

5. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa:
a) krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS, krzywa marginalnego kosztu kapitału - MCC.

6. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością przy ocenie projektów inwestycyjnych:
a) analiza ryzyka inwestycji/pomysłów, metody pośrednie uwzględniania ryzyka: 
- analiza punktu progowego, 
- analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej, 
- analiza scenariuszy, 
- analiza drzew decyzyjnych, 
- metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności a stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.).
b) analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na efektywność projektu inwestycyjnego.


W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
• oceny wpływu czasu na wartości pieniądza,
• oceny finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych opartych na innowacyjnych pomysłach a ocena finansowej wykonalności inwestycji,
• oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości,
• stosowania metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, 
• porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych, 
• stosowania koncepcji zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu, 
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji/przedsiębiorstwa,
• wyceny wartości niematerialnych i prawnych, 
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV, 
• kalkulacji wartości rezydualnej w projektach rozwojowych, 
• różnicowania w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich - analizy przypadków, 
• analizowania ryzyka inwestycji/pomysłów,
• analizowania Biznes Planów – Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów,
• oceny wpływu kosztu kapitału na kluczowe decyzje,
• szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
• brania pod uwagę w decyzjach zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych od operacyjnych,
• doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu,
• szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka finansowego i ryzyka indywidualnego.

 

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Informacje:      
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl;

  |-|  

anita.musial@akademiamddp.pl  

Informacje organizacyjne:

 

2014.02.24 - 2014.02.25 Warszawa    http://www.akademiamddp.pl/images/zglos_sie.jpg

 

Link do opisu szkolenia:

http://goo.gl/4RpSux     

  {-}  

http://archive.is/JduJy 

  {-}  

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1846,Ocena_i_analiza_oplacalnosci_i_ryzyka_projektow_inwestycyjnych.html   

 

Jeśli zamierza Pan(i) uczestniczyć w tym szkoleniu, proszę o wypełnienie ankiety przedszkoleniowej, która jest dostępna pod adresem:  http://szkoleniazfinansow.files.wordpress.com/2014/02/ankietaprzedszkoleniowa_ocenaprojektow_24-25luty2014michalski.pdf

 

Również serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

http://www.akademiamddp.pl/zgloszenie,6824.html

2014.03.17 - 2014.03.18 Warszawa 

Link do opisu szkolenia:

http://goo.gl/HYxhCs  

  [-]   

http://archive.is/iRZQX

   [-]   

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html 

 

PROGRAM SZKOLENIA (Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący)

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:
a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

 

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.

10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Treść szkolenia jest autorskim uzupełnieniem książki:

Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments. Grzegorz M. Michalski, Palgrave Macmillan 2014 |> http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=738386 |>

Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: 
"Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Referencje wykładowcy >>>

 

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. 
• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. 
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Informacje:      
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl  

Informacje organizacyjne:

http://goo.gl/HYxhCs  

   [+]   

http://archive.is/iRZQX

   [+]   

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html 

 

Zapraszamy także na szkolenie:

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o2128,Analiza_finansowa_przedsiebiorstwa_na_potrzeby_oceny_kondycji_finansowej_klienta_banku.html   


Analiza finansowa przedsiębiorstwa na potrzeby oceny kondycji finansowej klienta banku

2014.03.24 - 2014.03.25 Warszawa (SBP 14005)

PROGRAM SZKOLENIA (Analiza finansowa przedsiębiorstwa na potrzeby oceny kondycji finansowej klienta banku)

1. Cel działania przedsiębiorstwa i jego konsekwencje dla oceny kondycji finansowej: 
a) jakie cele właściciele przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej?
b) maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy cel,
c) podstawy pomiaru wartości przedsiębiorstwa,
d) przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne, wolne przepływy pieniężne,
e) wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa.

2. Powstawanie informacji jakiej można oczekiwać od przedsiębiorstw: 
a) jak powstają składniki przedsiębiorstwa raportowane przez sprawozdania finansowe?
b) wstępne omówienie - co z tych informacji można się dowiedzieć i kiedy?

3. Źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe? Ekonomiczna zawartość informacyjna sprawozdań finansowych.

4. Ocena standingu przedsiębiorstwa na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych: 
a) ogólna analiza informacji z bilansu potencjalnego klienta banku i porównania wewnątrzsektorowe,
b) ogólna analiza informacji z rachunku zysków i strat potencjalnego klienta banku i porównania wewnątrzsektorowe,
c) ogólna analiza rachunku przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa i porównania wewnątrzsektorowe,
d) ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu,
e) metoda Wilcoxa,
f) salda strukturalne bilansu,
g) ogólna analiza rachunku zysków i strat,
h) prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności,
i) sygnały ostrzegawcze.

5. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej: 
a) zasady interpretacji wskaźników,
b)analiza struktury bilansu,
c) analiza rentowności,
d) analiza płynności,
e) cykl konwersji gotówki,
f) strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto,
g) analiza efektywności,
h) analiza poziomu zadłużenia,
i) 5c klienta,
j) metody punktowe,
k) analiza dyskryminacyjna.

6. Metoda „Rosetta Stone” w ocenie przedsiębiorstwa.

Link do szkolenia:

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o2128,Analiza_finansowa_przedsiebiorstwa_na_potrzeby_oceny_kondycji_finansowej_klienta_banku.html 


Cena obejmuje:  uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, sprzęt komputerowy, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: biurowiec Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A lub hotel w centrum Warszawy

Informacje:  
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl
   [+]   
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl  

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Zapraszamy serdecznie!

 

 Grzegorz Michalski

Grzegorz.Michalski@gmail.com

t.: +48503452860

Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych[tags michalskig, szkolenia michalskiego, szkolenie w Warszawie: Analiza oplacalnosci inwestycji 2014-LUTY: 24 do 25]


[category michalskig, szkolenia michalskiego, analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, szkolenie ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, consulting i coaching ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, szkolenie ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, consulting i coaching ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, planowanie finansowe]
wtorek, 11 lutego 2014

Szkolenie: Analiza oplacalnosci projektow inwestycyjnych 2014.02.24_2014.02.25 Warszawa

Analiza opłacalności inwestycji

2014.02.24 - 2014.02.25 Warszawa    http://www.akademiamddp.pl/images/zglos_sie.jpg

 

Link do opisu szkolenia:

http://goo.gl/4RpSux     

http://archive.is/JduJy 

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1846,Ocena_i_analiza_oplacalnosci_i_ryzyka_projektow_inwestycyjnych.html   

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Decyzje inwestycyjne w odniesieniu do finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem:
a) cel podejmowania inwestycji rzeczowych, 
b) rodzaje rzeczowych projektów inwestycyjnych: rozwojowe, modernizacyjne, dywestycyjne i odtworzeniowe, analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa,
c) elementy matematyki finansowej - zmiana wartości pieniądza w czasie, wartość przyszła, kapitalizacja przepływów pieniężnych, wartość obecna, dyskontowanie przepływów pieniężnych, wartość obecna renty,
d) rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami inwestycyjnymi i próba określenia ich wpływu na wielkość gotówkowych przychodów ze sprzedaży (CR), na EBIT, NOPAT, na wielkość wolnych przepływów pieniężnych (FCF), na poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa.

2. Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:
a) okresu zwrotu, zdyskontowanego okresu zwrotu, zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV, wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR, porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych.

3. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji/przedsiębiorstwa. Szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty inwestycje. Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych:
a) różnice w szacowaniu: NCF - przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF - operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF - wolnych przepływów pieniężnych, 
b) zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez inwestycje rzeczowe: zasada dotycząca zysku w sensie księgowym, zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych, zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich - analizy przypadków), zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych, zasada dotycząca efektów zewnętrznymi, zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie kapitału operacyjnego,
c) szacowanie wolnych przepływów w trzech naturalnych fazach projektu: uruchamiania, eksploatacji i likwidacji. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych w zależności od konieczności wyboru: Wytworzyć czy kupić? Zatrudnić czy zwolnić i zastąpić część pracowników nowocześniejszym parkiem maszynowym? Wybór spośród kilku urządzeń o podobnym zastosowaniu ale różnych charakterystykach, itp. 

4. Szacowanie stóp kosztu kapitału:
a) koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, zasady szacowania, średni wazony koszt kapitału – CC, ryzyko projektu a koszt kapitału, marginalny koszt kapitału – MCC, relacja struktury kapitału i kosztu kapitału, struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące.

5. Optymalny budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa:
a) krzywa możliwości inwestycyjnych – IOS, krzywa marginalnego kosztu kapitału - MCC.

6. Zarządzanie ryzykiem i niepewnością przy ocenie projektów inwestycyjnych:
a) analiza ryzyka inwestycji/pomysłów, metody pośrednie uwzględniania ryzyka: 
- analiza punktu progowego, 
- analiza wrażliwości inwestycji rzeczowej, 
- analiza scenariuszy, 
- analiza drzew decyzyjnych, 
- metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka (współczynnik zmienności, równoważnik pewności a stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko itp.).
b) analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na efektywność projektu inwestycyjnego.


W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
• oceny wpływu czasu na wartości pieniądza,
• oceny finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych opartych na innowacyjnych pomysłach a ocena finansowej wykonalności inwestycji,
• oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości,
• stosowania metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, 
• porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych, 
• stosowania koncepcji zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu, 
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji/przedsiębiorstwa,
• wyceny wartości niematerialnych i prawnych, 
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV, 
• kalkulacji wartości rezydualnej w projektach rozwojowych, 
• różnicowania w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich - analizy przypadków, 
• analizowania ryzyka inwestycji/pomysłów,
• analizowania Biznes Planów – Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów,
• oceny wpływu kosztu kapitału na kluczowe decyzje,
• szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
• brania pod uwagę w decyzjach zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych od operacyjnych,
• doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu,
• szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka finansowego i ryzyka indywidualnego.

 

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Informacje:      
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl  

Informacje organizacyjne:

 

2014.02.24 - 2014.02.25 Warszawa    http://www.akademiamddp.pl/images/zglos_sie.jpg

 

Link do opisu szkolenia:

http://goo.gl/4RpSux     

http://archive.is/JduJy 

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1846,Ocena_i_analiza_oplacalnosci_i_ryzyka_projektow_inwestycyjnych.html   

 

Jeśli zamierza Pan(i) uczestniczyć w tym szkoleniu, proszę o wypełnienie ankiety przedszkoleniowej, która jest dostępna pod adresem:  http://szkoleniazfinansow.files.wordpress.com/2014/02/ankietaprzedszkoleniowa_ocenaprojektow_24-25luty2014michalski.pdf

 


 

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

http://www.akademiamddp.pl/zgloszenie,6824.html

2014.03.17 - 2014.03.18 Warszawa 

Link do opisu szkolenia:

http://goo.gl/HYxhCs  

http://archive.is/iRZQX

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html 

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:
a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

 

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.

10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Treść szkolenia jest autorskim uzupełnieniem książki:

Value-Based Working Capital Management. Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments. Grzegorz M. Michalski, Palgrave Macmillan 2014 |> http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=738386 |>

Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: 
"Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Referencje wykładowcy >>>

 

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. 
• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. 
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Informacje:      
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl  

Informacje organizacyjne:

http://goo.gl/HYxhCs  

http://archive.is/iRZQX

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia,o1581,Zarzadzanie_plynnoscia_finansowa_Efektywne_decyzje_w_zakresie_inwestycji_w_kapital_pracujacy.html 

 

 

 

 Grzegorz Michalski

Grzegorz.Michalski@gmail.com

t.: +48503452860

Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych[tags michalskig, szkolenia michalskiego, szkolenia michalskiego, szkolenia wiki, szkolenia wiki, szkolenia zarzadzanie plynnoscia, business training financial liquidity management, consulting zarzadzanie plynnoscia, doradztwo szkolenie biznesplan, szkolenie biznesplan, consulting biznesplan, doradztwo szkolenie controlling finansowy, szkolenie controlling finansowy, consulting i coaching controlling finansowy, doradztwo szkolenie finanse dla managerow niefinansistow, szkolenie finanse dla managerow niefinansistow, consulting i coaching finanse dla managerow niefinansistow, szkolenie finanse dla niefinansistow, consulting i coaching finanse dla niefinansistow, analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, szkolenie ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, consulting i coaching ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, szkolenie ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, consulting i coaching ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, planowanie finansowe, szkolenie planowanie finansowe, consulting i coaching planowanie finansowe, studium wykonalnosci, szkolenie studium wykonalnosci, consulting i coaching studium wykonalnosci, zarzadzanie kapitalem pracujacym, szkolenie zarzadzanie kapitalem pracujacym, consulting i coaching zarzadzanie kapitalem pracujacym, zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, szkolenie zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, consulting i coaching zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, efficiency of liquid assets investment, efficiency of liquid assets, wzrost wartosci przedsiebiorstwa, efektywnosc inwestycji w operacyjne zasoby gotowki, zarzadzanie ryzykiem, Michalski training, training Michalski, training wiki wiki training, training liquidity management, business training financial liquidity management, liquidity management consulting, consulting business training, business training, business consulting, consulting training financial controlling, financial controlling, training, consulting and coaching controlling financial, counseling training finance for nonfinance managers, training managers, finance for nonfinance, consulting and coaching finance for nonfinance managers, finance for nonfinance training, consulting and coaching finance for nonfinance, risk analysis and costeffectiveness of investment projects and dywestycyjnych, training, evaluation and analysis of profitability and risk investment projects and dywestycyjnych, consulting and coaching evaluation and analysis of costeffectiveness and risks of investment projects and dywestycyjnych, counterparty rating on the basis of financial statements, training counterparty rating based on financial statements, consulting and coaching based on the counterparty rating of financial statements, financial planning, financial planning training, consulting and coaching financial planning, feasibility studies, training, feasibility studies, consulting and coaching feasibility studies, working capital management, working capital management training, consulting and coaching working capital management, management of enterprise value, enterprise value management training, consulting and coaching value management companies, efficiency of liquid assets investment, efficiency of liquid assets, the increase in value of the enterprise, the effectiveness of investments in operating cash reserves, risk management, Michalski trejnado, trejnado Michalski, trejnado vikio vikio trejnado, trejnado liquidez demarson, negoco trejnado financa liquidez demarson, liquidez mastrumado konsultante, konsultante negoco trejnado, negoco trejnado, negoco konsultante, konsultante trejnado financa kontrolo, financa kontrolo, trejnado, konsilado kaj trejnisto kontrolas financa, konsiladon trejnado financoj por nefinancoj perantoj, trejnado perantoj, financoj por nefinanco, konsilado kaj trejnisto financoj por nefinancoj perantoj, financoj por nefinancoj trejnado, konsilado kaj trejnisto financoj por nefinancoj, risko analizo kaj kostoefikeco de inversio projektoj kaj dywestycyjnych, trejnado, taksado kaj analizo de rentabilitaton kaj risko inversio projektoj kaj dywestycyjnych, konsilado kaj trejnisto pritakso kaj analizo de kostoefikeco kaj riskoj de inversio projektoj kaj dywestycyjnych, counterparty rating surbaze de financaj statoj, trejnado counterparty rating bazita sur financaj statoj, konsilado kaj trejnisto bazita sur la counterparty rating de financaj statoj, financa planado, financa planado trejnado, konsilado kaj trejnisto financa planado, farebleco studoj, trejnado, farebleco studoj, konsilado kaj trejnisto farebleco studoj, laborante cefurbo mastrumado, laboris cefurbo mastrumado trejnado, konsilado kaj trejnisto laborante cefurbo demarson, mastrumado de dungistaj valoro, dungistaj valoro mastrumado trejnado, konsilado kaj trejnisto valoro demarso kompanioj, efikeco de likva aktivoj inversio, efikeco de likva aktivoj, la kresko en valoro de la entrepreno, la efikeco de investoj en mastrumaj kontanta rezervoj, risko demarson, Michalski formation, la formation Michalski, la formation wiki formation wiki, la gestion des liquidites de formation, formation a la gestion des affaires financieres de la liquidite, de conseil en gestion de la liquidite, la formation des activites de conseil, formation commerciale, conseil aux entreprises, la consultation formation de controle financier, controle financier, formation, conseil et coaching controle financier, conseiller finance de formation pour les gestionnaires nonfinanciers, gestionnaires de la formation, de la finance pour nonfinance, conseil et coaching des finances pour les gestionnaires nonfinanciers, financement de la formation nonfinance, conseil et financement de coaching pour les nonfinance, lanalyse des risques et de la rentabilite des projets dinvestissement et dywestycyjnych, la formation, levaluation et lanalyse de rentabilite et de risque projets dinvestissement et dywestycyjnych, conseil et coaching evaluation et lanalyse du rapport coutefficacite et les risques des projets dinvestissement et dywestycyjnych, note de contrepartie sur la base des etats financiers, la formation notation de contrepartie qui sappuie sur les etats financiers, de conseil et de coaching en fonction de la note de contrepartie des etats financiers, la planification financiere, de la formation en planification financiere, le conseil et la planification de coaching financier, etudes de faisabilite, la formation, les etudes de faisabilite, etudes de faisabilite coaching et gestion de fonds de roulement, fonds de roulement de formation en gestion, conseil et coaching de travail gestion de la valeur de gestion du capital, la gestion de la valeur de lentreprise, la formation en gestion de la valeur dentreprise, conseil et coaching entreprises, lefficacite de linvestissement liquide des actifs, lefficacite des liquidites, laugmentation de la valeur de lentreprise, lefficacite des investissements dans les reserves de tresorerie dexploitation, la gestion des risques, Training Michalski Ausbildung, Training Liquiditatssteuerung, Controlling BusinessTraining Liquiditat Management, Liquiditatsmanagement Beratung, Consulting BusinessTraining, BusinessTraining, Business Consulting, Beratung Ausbildung Controlling, FinanzControlling, Training, Beratung und Coaching finanziellen, Beratung Ausbildung Finanzen fur nichtFinanzManager, Training Manager, Finanzen fur NichtFinanz, Beratungsund CoachingFinanzierung fur nichtFinanzManager, Finanzen fur nichtFinanzTraining, Beratung und Coaching Finanzierung fur nichtFinanz, RisikoAnalyse und KostenEffektivitat von Investitionsprojekten und dywestycyjnych, Training, Auswertung und Analyse der Rentabilitat und Risiko Investitionsvorhaben und dywestycyjnych, Beratung und Coaching Auswertung und Analyse der KostenNutzen und Risiken von Investitionsvorhaben und dywestycyjnych, GegenparteiRating auf der Grundlage des Abschlusses, Ausbildung GegenparteiRating auf die Abschlusse, Beratung und Coaching auf der Grundlage der GegenparteiRating von Jahresabschlussen, die Finanzplanung, Finanzplanung Ausbildung basiert, Beratungsund CoachingFinanzplanung, Machbarkeitsstudien, Schulungen, Machbarkeitsstudien, Beratung und Coaching Machbarkeitsstudien, Working Capital Management, Working Capital Management Training, Beratung und Coaching Working Capital Management, die Verwaltung von Enterprise Value, Enterprise Value ManagementTraining, Beratung und Coaching Wertmanagement Unternehmen, die Effizienz der liquiden Mittel Investitionen, Effizienz der flussigen Mittel, die Wertsteigerung des Unternehmens, die Wirksamkeit der Investitionen in den operativen Cash Reserven, Risikomanagement, Michalski pelatihan, pelatihan Michalski, pelatihan pelatihan wiki wiki, manajemen likuiditas pelatihan, pelatihan manajemen bisnis keuangan likuiditas, likuiditas konsultasi manajemen, pelatihan bisnis konsultasi, pelatihan bisnis, konsultasi bisnis, konsultasi pelatihan keuangan pengendali, pengendalian keuangan, pelatihan, konsultasi dan pembinaan pengendalian keuangan, konseling keuangan pelatihan untuk manajer nonkeuangan, manajer pelatihan, keuangan untuk nonkeuangan, konsultasi dan pembinaan keuangan untuk manajer nonkeuangan, pembiayaan untuk pelatihan nonkeuangan, konsultasi dan keuangan pembinaan untuk nonkeuangan, analisis risiko dan efektivitas biaya proyekproyek investasi dan dywestycyjnych, pelatihan, evaluasi dan analisis profitabilitas dan risiko proyek investasi dan dywestycyjnych, konsultasi dan pembinaan evaluasi dan analisis efektivitas biaya dan risiko proyekproyek investasi dan dywestycyjnych, rating rekanan atas dasar laporan keuangan, pelatihan Peringkat counterparty berdasarkan laporan keuangan, konsultasi dan pelatihan didasarkan pada peringkat counterparty laporan keuangan, perencanaan keuangan, pelatihan perencanaan keuangan, konsultasi dan perencanaan pembinaan keuangan, studi kelayakan, pelatihan, studi kelayakan, konsultasi dan studi kelayakan pembinaan, manajemen modal kerja, modal kerja manajemen pelatihan, konsultasi dan pembinaan pengelolaan modal, manajemen nilai perusahaan, pelatihan manajemen nilai perusahaan, konsultasi dan pembinaan manajemen nilai kerja perusahaan, efisiensi investasi aset cair, efisiensi aset likuid, peningkatan nilai perusahaan, efektivitas investasi dalam cadangan kas operasi, manajemen risiko, Michalski formazione, formazione Michalski, formazione formazione wiki wiki, gestione della liquidita formazione, la gestione finanziaria della liquidita, consulenza di gestione della liquidita, la formazione aziendale di consulenza, formazione aziendale, consulenza aziendale, consulenza formazione finanziaria di controllo, il controllo finanziario, formazione, consulenza e coaching controllo finanziario, consulenza finanza formazione per manager non finanziari, responsabili della formazione, della finanza per la finanza non finance, consulenza e coaching per manager non finanziari, la finanza per non finanziare la formazione, la consulenza e la finanza di coaching per i nonfinanza, analisi dei rischi e la redditivita dei progetti di investimento e dywestycyjnych, la formazione, la valutazione e lanalisi di redditivita e di rischio progetti di investimento e dywestycyjnych, consulenza e coaching di valutazione e analisi dei costibenefici e rischi di progetti di investimento e dywestycyjnych, rating di controparte sulla base dei rendiconti finanziari, la formazione di rating di controparte sulla base dei bilanci, consulenza e coaching in base al rating di controparte di bilancio, pianificazione finanziaria, di formazione pianificazione finanziaria, consulenza e progettazione di coaching finanziario, studi di fattibilita, formazione, studi di fattibilita, consulenza e studi di fattibilita di coaching, gestione del capitale circolante, capitale di funzionamento la gestione della formazione, consulenza e coaching di gestione del capitale, la gestione del valore dimpresa, limpresa di formazione gestione del valore, consulenza e coaching gestione del valore imprese, lefficienza del liquido di investimento del patrimonio, efficienza della liquidita, laumento del valore dellimpresa, lefficacia degli investimenti in riserve di cassa operativi, la gestione del rischio, Michalski mokymas, mokymas Michalski mokymo wiki wiki mokymas, mokymas likvidumo valdymas, verslo mokymo finansine likvidumo valdymas, likvidumo valdymas, konsultavimas, konsultacijos verslo mokymo, verslo mokymai, verslo konsultacijos, konsultacijos mokymas finansine kontroliuojanti, finansu kontrole, mokymas, konsultavimas ir instruktavimas kontroliuoti finansu, konsultavimo mokymo finansavima ne finansu vadovams, mokymu vadovams, finansai ne finansu, konsultavimo ir instruktavimo lesomis, skirtomis ne finansu vadovams, finansai ne finansu mokymo, konsultavimo ir instruktavimo finansai ne finansu, rizikos analize ir ekonominio efektyvumo investiciniams projektams ir dywestycyjnych, mokymas, vertinimas ir analize pelningumo ir rizikos investiciniai projektai ir dywestycyjnych, konsultavimas ir instruktavimas vertinimo ir analize sanaudu efektyvumo ir rizikos investiciniu projektu ir dywestycyjnych, sandorio salies reitinga del finansiniu ataskaitu, mokymo sandorio reitingu remiantis finansines atskaitomybes, konsultavimas ir instruktavimas grindziamas sandorio salies reitingas finansines atskaitomybes, finansu planavimas, finansu planavimas mokymo pagrindu, konsultavimas ir instruktavimas finansu planavimas, galimybiu studijos, mokymai, galimybiu studijos, konsultavimo ir instruktavimas galimybiu studijos, apyvartinio kapitalo valdymas, apyvartinio kapitalo valdymo mokymo, konsultavimo ir instruktavimo apyvartinio kapitalo valdymas, valdymo imones verte, imones verte vadybos mokymas, konsultavimas ir instruktavimas vertes valdymas imones, efektyvumas likvidaus turto investiciju, veiksminguma likvidaus turto, vertes imones augimas, investiciju veiksminguma veiklos pinigu rezervus, rizikos valdymo, Michalski latihan, latihan Michalski, latihan latihan wiki wiki, pengurusan kecairan latihan, latihan pengurusan perniagaan kewangan mudah tunai, kecairan perundingan pengurusan, perundingan latihan perniagaan, latihan perniagaan, perundingan perniagaan, perundingan latihan kewangan mengawal, mengawal kewangan, latihan, perundingan dan latihan mengawal kewangan, kaunseling kewangan latihan untuk pengurus nonkewangan, pengurus latihan, kewangan untuk bukankewangan, perundingan dan latihan kewangan untuk pengurus nonkewangan, kewangan untuk latihan bukan kewangan, perundingan dan kewangan latihan untuk bukan kewangan, analisis risiko dan keberkesanan kos projekprojek pelaburan dan dywestycyjnych, latihan, penilaian dan analisis keuntungan dan risiko projekprojek pelaburan dan dywestycyjnych, perundingan dan bimbingan penilaian dan analisis keberkesanan kos dan risiko projekprojek pelaburan dan dywestycyjnych, penarafan pihak berdasarkan penyata kewangan, latihan pihak Kedudukan berdasarkan penyata kewangan, perundingan dan bimbingan berdasarkan taraf pihak penyata kewangan, perancangan kewangan, latihan perancangan kewangan, perundingan dan perancangan latihan kewangan, kajian kemungkinan, latihan, kajian kemungkinan, perundingan dan kajian kemungkinan bimbingan, pengurusan modal kerja, modal kerja pengurusan latihan, perundingan dan bimbingan pengurusan modal, pengurusan nilai perusahaan, perusahaan nilai latihan pengurusan, perundingan dan bimbingan pengurusan nilai kerja syarikatsyarikat, kecekapan cecair aset pelaburan, kecekapan aset cair, peningkatan dalam nilai perusahaan, keberkesanan pelaburan dalam rizab tunai operasi, pengurusan risiko, Michalski egitim, egitim Michalski, egitim wiki wiki egitim, egitim likidite yonetimi, is egitimi mali likidite yonetimi, likidite yonetim danismanligi, danismanlik is egitimi, is egitimi, is danismanligi, danismanlik egitim mali kontrol, mali kontrol, egitim, danismanlik ve kocluk mali kontrol, olmayan finans yoneticileri, egitim yoneticileri, finans disi yoneticiler icin finans disi, danismanlik ve kocluk finans finans egitimi finans danismanlik, yatirim projeleri ve dywestycyjnych, egitim, degerlendirme ve karlilik ve risk analizi finans disi egitim, danismanlik ve kocluk finans disi finans, risk analizi ve maliyet etkinligi icin finansman yatirim projeleri ve maliyetetkililik ve yatirim projeleri ve dywestycyjnych, mali tablolar, mali tablolar, finansal tablolarin karsi derecelendirmeye dayali danismanlik ve kocluk, finansal planlama, finansal planlama egitimi temel egitim karsi degerlendirme temelinde karsi taraf degerlendirme risklerinin dywestycyjnych, danismanlik ve kocluk degerlendirme ve analiz, danismanlik ve kocluk finansal planlama, fizibilite calismalari, egitim, fizibilite calismalari, danismanlik ve kocluk fizibilite calismalari, isletme sermayesi yonetimi, sermaye yonetimi, kurumsal deger yonetimi, kurumsal deger yonetimi egitim, danismanlik ve kocluk deger yonetimi calisma sermayesi yonetimi egitimi, danismanlik ve kocluk sirketleri, likit varliklar yatirim, likit aktiflerin verimliligi, kurumsal deger artisi, isletme nakit rezervi yatirimlarin etkinligini, risk yonetiminin etkinligi, Mykhalskyy pidhotovky navchannya, pidhotovky upravlinskykh kadriv likvidnosti, biznesnavchannya finansovomu upravlinnyu likvidnistyu, konsaltynh z upravlinnya likvidnistyu, konsaltynhovykh biznesnavchannya, biznes treninhy, bizneskonsaltynh, Konsaltynh Navchannya finansovyy kontrolinh, finansove upravlinnya, navchannya, konsaltynh ta kouchynh kontrolyu za finansovo , konsultuvannya navchannya finansam dlya nefinansovykh menedzheriv, navchannya menedzheriv, finansy dlya nefinansovykh, konsultuvannya ta kouchynhu finansy dlya nefinansovykh menedzheriv, finansy dlya nefinansovykh navchannya, konsaltynh i kouchynh finansy dlya nefinansovykh, analiz ryzykiv ta ekonomichnoi¨ efektyvnosti investytsiynykh proektiv i dywestycyjnych, navchannya, otsinka ta analiz dokhidnosti ta ryzyku investytsiynykh proektiv i dywestycyjnych, konsultuvannya ta kouchynhu otsinky ta analizu ekonomichnoi¨ efektyvnosti ta ryzykiv investytsiynykh proektiv i dywestycyjnych, reytynh kontrahenta na osnovi finansovoi¨ zvitnosti, navchannya reytynh kontrahenta na pidstavi finansovoi¨ zvitnosti, konsultuvannya ta kouchinh zasnovanyy na reytynh kontrahenta finansovoi¨ zvitnosti, finansove planuvannya, finansove planuvannya navchannya, konsultuvannya ta kouchynhu finansove planuvannya, tekhniko ekonomichnykh obhruntuvan, pidhotovka tekhniko ekonomichnykh obhruntuvan, konsaltynh ta doslidzhennya kouchynhu zdiysnennist, upravlinnya oborotnym kapitalom, upravlinnya oborotnym kapitalom navchannya, konsaltynh i kouchynh upravlinnya oborotnym kapitalom, upravlinnya pidpryyemstvom znachennya, to dlya upravlinnya vartistyu navchannya, konsultuvannya ta kouchynhu upravlinnya vartistyu kompaniy, efektyvnist ridynnykh investytsiynykh aktyviv, efektyvnist likvidnykh aktyviv, zbilshennya vartosti pidpryyemstva, efektyvnist investytsiy v operatyvni rezervy hotivky, upravlinnya ryzykamy, Michalski skoleni, skoleni Michalski, skoleni wiki wiki vzdelavani, skoleni rizeni likvidity, obchodni skoleni financni rizeni likvidity, rizeni likvidity poradenstvi, poradenstvi obchodni skoleni, obchodni skoleni, obchodni poradenstvi, poradenstvi skoleni financni controlling, financni controlling, skoleni, konzultace a koucink rizeni financni, poradenstvi skoleni finance pro nonfinancni manazery, skoleni manazeru, finance pro nonfinance, poradenstvi a koucovani financi na nonfinancni manazery, finance pro nonfinancni vzdelavani, poradenstvi a koucovani financi k odmitnuti financovani, analyza rizik a nakladove efektivnosti investicnich projektu a dywestycyjnych, skoleni, hodnoceni a analyza ziskovosti a riziko investicni projekty a dywestycyjnych, poradenstvi a koucovani hodnoceni a analyza efektivnosti nakladu a rizika investicnich projektu a dywestycyjnych, protistrana hodnoceni na zaklade ucetni zaverky, skoleni protistrana hodnoceni na zaklade financnich vykazu, poradenstvi a koucovani na zaklade protistrany hodnoceni financnich vykazu, financni planovani, financni planovani skoleni, poradenstvi a koucovani financni planovani, studie proveditelnosti, skoleni, studie proveditelnosti, poradenstvi a studie koucovani proveditelnosti, rizeni pracovniho kapitalu, rizeni pracovniho kapitalu skoleni, konzultace a koucink rizeni pracovniho kapitalu, rizeni hodnoty podniku, podnikove rizeni hodnoty vzdelavani, poradenstvi a koucovani hodnotovy management spolecnosti, efektivnost investic likvidnich aktiv, ucinnost likvidnich aktiv, zvyseni hodnoty podniku, ucinnost investic do provoznich hotovostnich rezerv, rizeni rizik, Michalski skolenia, skolenia Michalski, skolenie wiki wiki vzdelavania, skoleni riadenie likvidity, obchodne skolenia financne riadenie likvidity, riadenie likvidity poradenstvo, poradenstvo obchodne skolenia, obchodne skolenia, obchodne poradenstvo, poradenstvo skolenie financne controlling, financny controlling, skolenia, konzultacie a koucing riadenie financnej, poradenstvo skolenie financie pre nonfinancnych manazerov, skolenia manazerov, financie pre nonfinancie, poradenstvo a koucovanie financii na nonfinancnych manazerov, financie pre nonfinancne vzdelavanie, poradenstvo a koucovanie financii k odmietnutiu financovanie, analyza rizik a nakladovej efektivnosti investicnych projektov a dywestycyjnych, skolenia, hodnotenie a analyza ziskovosti a riziko investicne projekty a dywestycyjnych, poradenstvo a koucovanie hodnotenie a analyza efektivnosti nakladov a rizika investicnych projektov a dywestycyjnych, protistrana hodnotenie na zaklade uctovnej zavierky, skolenie protistrana hodnotenie na zaklade financnych vykazov, poradenstvo a koucovanie na zaklade protistrany hodnotenia financnych vykazov, financne planovanie, financne planovanie skoleni, poradenstvo a koucovanie financne planovanie, studie uskutocnitelnosti, skolenia, studie realizovatelnosti, poradenstvo a studie koucovanie uskutocnitelnosti, riadenie pracovneho kapitalu, riadenie pracovneho kapitalu skolenia, konzultacie a koucing riadenie pracovneho kapitalu, riadenia hodnoty podniku, podnikove riadenie hodnoty vzdelavanie, poradenstvo a koucovanie Hodnotovy manazment spolocnosti, efektivnost investicii likvidnych aktiv, ucinnost likvidnych aktiv, zvysenie hodnoty podniku, efektivnost investicii do prevadzkovych hotovostnych rezerv, riadenia rizik]


[category michalskig, szkolenia michalskiego, szkolenia michalskiego, szkolenia wiki, szkolenia wiki, szkolenia zarzadzanie plynnoscia, business training financial liquidity management, consulting zarzadzanie plynnoscia, doradztwo szkolenie biznesplan, szkolenie biznesplan, consulting biznesplan, doradztwo szkolenie controlling finansowy, szkolenie controlling finansowy, consulting i coaching controlling finansowy, doradztwo szkolenie finanse dla managerow niefinansistow, szkolenie finanse dla managerow niefinansistow, consulting i coaching finanse dla managerow niefinansistow, szkolenie finanse dla niefinansistow, consulting i coaching finanse dla niefinansistow, analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, szkolenie ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, consulting i coaching ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, szkolenie ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, consulting i coaching ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan finansowych, planowanie finansowe, szkolenie planowanie finansowe, consulting i coaching planowanie finansowe, studium wykonalnosci, szkolenie studium wykonalnosci, consulting i coaching studium wykonalnosci, zarzadzanie kapitalem pracujacym, szkolenie zarzadzanie kapitalem pracujacym, consulting i coaching zarzadzanie kapitalem pracujacym, zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, szkolenie zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, consulting i coaching zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, efficiency of liquid assets investment, efficiency of liquid assets, wzrost wartosci przedsiebiorstwa, efektywnosc inwestycji w operacyjne zasoby gotowki, zarzadzanie ryzykiem, Michalski training, training Michalski, training wiki wiki training, training liquidity management, business training financial liquidity management, liquidity management consulting, consulting business training, business training, business consulting, consulting training financial controlling, financial controlling, training, consulting and coaching controlling financial, counseling training finance for nonfinance managers, training managers, finance for nonfinance, consulting and coaching finance for nonfinance managers, finance for nonfinance training, consulting and coaching finance for nonfinance, risk analysis and costeffectiveness of investment projects and dywestycyjnych, training, evaluation and analysis of profitability and risk investment projects and dywestycyjnych, consulting and coaching evaluation and analysis of costeffectiveness and risks of investment projects and dywestycyjnych, counterparty rating on the basis of financial statements, training counterparty rating based on financial statements, consulting and coaching based on the counterparty rating of financial statements, financial planning, financial planning training, consulting and coaching financial planning, feasibility studies, training, feasibility studies, consulting and coaching feasibility studies, working capital management, working capital management training, consulting and coaching working capital management, management of enterprise value, enterprise value management training, consulting and coaching value management companies, efficiency of liquid assets investment, efficiency of liquid assets, the increase in value of the enterprise, the effectiveness of investments in operating cash reserves, risk management, Michalski trejnado, trejnado Michalski, trejnado vikio vikio trejnado, trejnado liquidez demarson, negoco trejnado financa liquidez demarson, liquidez mastrumado konsultante, konsultante negoco trejnado, negoco trejnado, negoco konsultante, konsultante trejnado financa kontrolo, financa kontrolo, trejnado, konsilado kaj trejnisto kontrolas financa, konsiladon trejnado financoj por nefinancoj perantoj, trejnado perantoj, financoj por nefinanco, konsilado kaj trejnisto financoj por nefinancoj perantoj, financoj por nefinancoj trejnado, konsilado kaj trejnisto financoj por nefinancoj, risko analizo kaj kostoefikeco de inversio projektoj kaj dywestycyjnych, trejnado, taksado kaj analizo de rentabilitaton kaj risko inversio projektoj kaj dywestycyjnych, konsilado kaj trejnisto pritakso kaj analizo de kostoefikeco kaj riskoj de inversio projektoj kaj dywestycyjnych, counterparty rating surbaze de financaj statoj, trejnado counterparty rating bazita sur financaj statoj, konsilado kaj trejnisto bazita sur la counterparty rating de financaj statoj, financa planado, financa planado trejnado, konsilado kaj trejnisto financa planado, farebleco studoj, trejnado, farebleco studoj, konsilado kaj trejnisto farebleco studoj, laborante cefurbo mastrumado, laboris cefurbo mastrumado trejnado, konsilado kaj trejnisto laborante cefurbo demarson, mastrumado de dungistaj valoro, dungistaj valoro mastrumado trejnado, konsilado kaj trejnisto valoro demarso kompanioj, efikeco de likva aktivoj inversio, efikeco de likva aktivoj, la kresko en valoro de la entrepreno, la efikeco de investoj en mastrumaj kontanta rezervoj, risko demarson, Michalski formation, la formation Michalski, la formation wiki formation wiki, la gestion des liquidites de formation, formation a la gestion des affaires financieres de la liquidite, de conseil en gestion de la liquidite, la formation des activites de conseil, formation commerciale, conseil aux entreprises, la consultation formation de controle financier, controle financier, formation, conseil et coaching controle financier, conseiller finance de formation pour les gestionnaires nonfinanciers, gestionnaires de la formation, de la finance pour nonfinance, conseil et coaching des finances pour les gestionnaires nonfinanciers, financement de la formation nonfinance, conseil et financement de coaching pour les nonfinance, lanalyse des risques et de la rentabilite des projets dinvestissement et dywestycyjnych, la formation, levaluation et lanalyse de rentabilite et de risque projets dinvestissement et dywestycyjnych, conseil et coaching evaluation et lanalyse du rapport coutefficacite et les risques des projets dinvestissement et dywestycyjnych, note de contrepartie sur la base des etats financiers, la formation notation de contrepartie qui sappuie sur les etats financiers, de conseil et de coaching en fonction de la note de contrepartie des etats financiers, la planification financiere, de la formation en planification financiere, le conseil et la planification de coaching financier, etudes de faisabilite, la formation, les etudes de faisabilite, etudes de faisabilite coaching et gestion de fonds de roulement, fonds de roulement de formation en gestion, conseil et coaching de travail gestion de la valeur de gestion du capital, la gestion de la valeur de lentreprise, la formation en gestion de la valeur dentreprise, conseil et coaching entreprises, lefficacite de linvestissement liquide des actifs, lefficacite des liquidites, laugmentation de la valeur de lentreprise, lefficacite des investissements dans les reserves de tresorerie dexploitation, la gestion des risques, Training Michalski Ausbildung, Training Liquiditatssteuerung, Controlling BusinessTraining Liquiditat Management, Liquiditatsmanagement Beratung, Consulting BusinessTraining, BusinessTraining, Business Consulting, Beratung Ausbildung Controlling, FinanzControlling, Training, Beratung und Coaching finanziellen, Beratung Ausbildung Finanzen fur nichtFinanzManager, Training Manager, Finanzen fur NichtFinanz, Beratungsund CoachingFinanzierung fur nichtFinanzManager, Finanzen fur nichtFinanzTraining, Beratung und Coaching Finanzierung fur nichtFinanz, RisikoAnalyse und KostenEffektivitat von Investitionsprojekten und dywestycyjnych, Training, Auswertung und Analyse der Rentabilitat und Risiko Investitionsvorhaben und dywestycyjnych, Beratung und Coaching Auswertung und Analyse der KostenNutzen und Risiken von Investitionsvorhaben und dywestycyjnych, GegenparteiRating auf der Grundlage des Abschlusses, Ausbildung GegenparteiRating auf die Abschlusse, Beratung und Coaching auf der Grundlage der GegenparteiRating von Jahresabschlussen, die Finanzplanung, Finanzplanung Ausbildung basiert, Beratungsund CoachingFinanzplanung, Machbarkeitsstudien, Schulungen, Machbarkeitsstudien, Beratung und Coaching Machbarkeitsstudien, Working Capital Management, Working Capital Management Training, Beratung und Coaching Working Capital Management, die Verwaltung von Enterprise Value, Enterprise Value ManagementTraining, Beratung und Coaching Wertmanagement Unternehmen, die Effizienz der liquiden Mittel Investitionen, Effizienz der flussigen Mittel, die Wertsteigerung des Unternehmens, die Wirksamkeit der Investitionen in den operativen Cash Reserven, Risikomanagement, Michalski pelatihan, pelatihan Michalski, pelatihan pelatihan wiki wiki, manajemen likuiditas pelatihan, pelatihan manajemen bisnis keuangan likuiditas, likuiditas konsultasi manajemen, pelatihan bisnis konsultasi, pelatihan bisnis, konsultasi bisnis, konsultasi pelatihan keuangan pengendali, pengendalian keuangan, pelatihan, konsultasi dan pembinaan pengendalian keuangan, konseling keuangan pelatihan untuk manajer nonkeuangan, manajer pelatihan, keuangan untuk nonkeuangan, konsultasi dan pembinaan keuangan untuk manajer nonkeuangan, pembiayaan untuk pelatihan nonkeuangan, konsultasi dan keuangan pembinaan untuk nonkeuangan, analisis risiko dan efektivitas biaya proyekproyek investasi dan dywestycyjnych, pelatihan, evaluasi dan analisis profitabilitas dan risiko proyek investasi dan dywestycyjnych, konsultasi dan pembinaan evaluasi dan analisis efektivitas biaya dan risiko proyekproyek investasi dan dywestycyjnych, rating rekanan atas dasar laporan keuangan, pelatihan Peringkat counterparty berdasarkan laporan keuangan, konsultasi dan pelatihan didasarkan pada peringkat counterparty laporan keuangan, perencanaan keuangan, pelatihan perencanaan keuangan, konsultasi dan perencanaan pembinaan keuangan, studi kelayakan, pelatihan, studi kelayakan, konsultasi dan studi kelayakan pembinaan, manajemen modal kerja, modal kerja manajemen pelatihan, konsultasi dan pembinaan pengelolaan modal, manajemen nilai perusahaan, pelatihan manajemen nilai perusahaan, konsultasi dan pembinaan manajemen nilai kerja perusahaan, efisiensi investasi aset cair, efisiensi aset likuid, peningkatan nilai perusahaan, efektivitas investasi dalam cadangan kas operasi, manajemen risiko, Michalski formazione, formazione Michalski, formazione formazione wiki wiki, gestione della liquidita formazione, la gestione finanziaria della liquidita, consulenza di gestione della liquidita, la formazione aziendale di consulenza, formazione aziendale, consulenza aziendale, consulenza formazione finanziaria di controllo, il controllo finanziario, formazione, consulenza e coaching controllo finanziario, consulenza finanza formazione per manager non finanziari, responsabili della formazione, della finanza per la finanza non finance, consulenza e coaching per manager non finanziari, la finanza per non finanziare la formazione, la consulenza e la finanza di coaching per i nonfinanza, analisi dei rischi e la redditivita dei progetti di investimento e dywestycyjnych, la formazione, la valutazione e lanalisi di redditivita e di rischio progetti di investimento e dywestycyjnych, consulenza e coaching di valutazione e analisi dei costibenefici e rischi di progetti di investimento e dywestycyjnych, rating di controparte sulla base dei rendiconti finanziari, la formazione di rating di controparte sulla base dei bilanci, consulenza e coaching in base al rating di controparte di bilancio, pianificazione finanziaria, di formazione pianificazione finanziaria, consulenza e progettazione di coaching finanziario, studi di fattibilita, formazione, studi di fattibilita, consulenza e studi di fattibilita di coaching, gestione del capitale circolante, capitale di funzionamento la gestione della formazione, consulenza e coaching di gestione del capitale, la gestione del valore dimpresa, limpresa di formazione gestione del valore, consulenza e coaching gestione del valore imprese, lefficienza del liquido di investimento del patrimonio, efficienza della liquidita, laumento del valore dellimpresa, lefficacia degli investimenti in riserve di cassa operativi, la gestione del rischio, Michalski mokymas, mokymas Michalski mokymo wiki wiki mokymas, mokymas likvidumo valdymas, verslo mokymo finansine likvidumo valdymas, likvidumo valdymas, konsultavimas, konsultacijos verslo mokymo, verslo mokymai, verslo konsultacijos, konsultacijos mokymas finansine kontroliuojanti, finansu kontrole, mokymas, konsultavimas ir instruktavimas kontroliuoti finansu, konsultavimo mokymo finansavima ne finansu vadovams, mokymu vadovams, finansai ne finansu, konsultavimo ir instruktavimo lesomis, skirtomis ne finansu vadovams, finansai ne finansu mokymo, konsultavimo ir instruktavimo finansai ne finansu, rizikos analize ir ekonominio efektyvumo investiciniams projektams ir dywestycyjnych, mokymas, vertinimas ir analize pelningumo ir rizikos investiciniai projektai ir dywestycyjnych, konsultavimas ir instruktavimas vertinimo ir analize sanaudu efektyvumo ir rizikos investiciniu projektu ir dywestycyjnych, sandorio salies reitinga del finansiniu ataskaitu, mokymo sandorio reitingu remiantis finansines atskaitomybes, konsultavimas ir instruktavimas grindziamas sandorio salies reitingas finansines atskaitomybes, finansu planavimas, finansu planavimas mokymo pagrindu, konsultavimas ir instruktavimas finansu planavimas, galimybiu studijos, mokymai, galimybiu studijos, konsultavimo ir instruktavimas galimybiu studijos, apyvartinio kapitalo valdymas, apyvartinio kapitalo valdymo mokymo, konsultavimo ir instruktavimo apyvartinio kapitalo valdymas, valdymo imones verte, imones verte vadybos mokymas, konsultavimas ir instruktavimas vertes valdymas imones, efektyvumas likvidaus turto investiciju, veiksminguma likvidaus turto, vertes imones augimas, investiciju veiksminguma veiklos pinigu rezervus, rizikos valdymo, Michalski latihan, latihan Michalski, latihan latihan wiki wiki, pengurusan kecairan latihan, latihan pengurusan perniagaan kewangan mudah tunai, kecairan perundingan pengurusan, perundingan latihan perniagaan, latihan perniagaan, perundingan perniagaan, perundingan latihan kewangan mengawal, mengawal kewangan, latihan, perundingan dan latihan mengawal kewangan, kaunseling kewangan latihan untuk pengurus nonkewangan, pengurus latihan, kewangan untuk bukankewangan, perundingan dan latihan kewangan untuk pengurus nonkewangan, kewangan untuk latihan bukan kewangan, perundingan dan kewangan latihan untuk bukan kewangan, analisis risiko dan keberkesanan kos projekprojek pelaburan dan dywestycyjnych, latihan, penilaian dan analisis keuntungan dan risiko projekprojek pelaburan dan dywestycyjnych, perundingan dan bimbingan penilaian dan analisis keberkesanan kos dan risiko projekprojek pelaburan dan dywestycyjnych, penarafan pihak berdasarkan penyata kewangan, latihan pihak Kedudukan berdasarkan penyata kewangan, perundingan dan bimbingan berdasarkan taraf pihak penyata kewangan, perancangan kewangan, latihan perancangan kewangan, perundingan dan perancangan latihan kewangan, kajian kemungkinan, latihan, kajian kemungkinan, perundingan dan kajian kemungkinan bimbingan, pengurusan modal kerja, modal kerja pengurusan latihan, perundingan dan bimbingan pengurusan modal, pengurusan nilai perusahaan, perusahaan nilai latihan pengurusan, perundingan dan bimbingan pengurusan nilai kerja syarikatsyarikat, kecekapan cecair aset pelaburan, kecekapan aset cair, peningkatan dalam nilai perusahaan, keberkesanan pelaburan dalam rizab tunai operasi, pengurusan risiko, Michalski egitim, egitim Michalski, egitim wiki wiki egitim, egitim likidite yonetimi, is egitimi mali likidite yonetimi, likidite yonetim danismanligi, danismanlik is egitimi, is egitimi, is danismanligi, danismanlik egitim mali kontrol, mali kontrol, egitim, danismanlik ve kocluk mali kontrol, olmayan finans yoneticileri, egitim yoneticileri, finans disi yoneticiler icin finans disi, danismanlik ve kocluk finans finans egitimi finans danismanlik, yatirim projeleri ve dywestycyjnych, egitim, degerlendirme ve karlilik ve risk analizi finans disi egitim, danismanlik ve kocluk finans disi finans, risk analizi ve maliyet etkinligi icin finansman yatirim projeleri ve maliyetetkililik ve yatirim projeleri ve dywestycyjnych, mali tablolar, mali tablolar, finansal tablolarin karsi derecelendirmeye dayali danismanlik ve kocluk, finansal planlama, finansal planlama egitimi temel egitim karsi degerlendirme temelinde karsi taraf degerlendirme risklerinin dywestycyjnych, danismanlik ve kocluk degerlendirme ve analiz, danismanlik ve kocluk finansal planlama, fizibilite calismalari, egitim, fizibilite calismalari, danismanlik ve kocluk fizibilite calismalari, isletme sermayesi yonetimi, sermaye yonetimi, kurumsal deger yonetimi, kurumsal deger yonetimi egitim, danismanlik ve kocluk deger yonetimi calisma sermayesi yonetimi egitimi, danismanlik ve kocluk sirketleri, likit varliklar yatirim, likit aktiflerin verimliligi, kurumsal deger artisi, isletme nakit rezervi yatirimlarin etkinligini, risk yonetiminin etkinligi, Mykhalskyy pidhotovky navchannya, pidhotovky upravlinskykh kadriv likvidnosti, biznesnavchannya finansovomu upravlinnyu likvidnistyu, konsaltynh z upravlinnya likvidnistyu, konsaltynhovykh biznesnavchannya, biznes treninhy, bizneskonsaltynh, Konsaltynh Navchannya finansovyy kontrolinh, finansove upravlinnya, navchannya, konsaltynh ta kouchynh kontrolyu za finansovo , konsultuvannya navchannya finansam dlya nefinansovykh menedzheriv, navchannya menedzheriv, finansy dlya nefinansovykh, konsultuvannya ta kouchynhu finansy dlya nefinansovykh menedzheriv, finansy dlya nefinansovykh navchannya, konsaltynh i kouchynh finansy dlya nefinansovykh, analiz ryzykiv ta ekonomichnoi¨ efektyvnosti investytsiynykh proektiv i dywestycyjnych, navchannya, otsinka ta analiz dokhidnosti ta ryzyku investytsiynykh proektiv i dywestycyjnych, konsultuvannya ta kouchynhu otsinky ta analizu ekonomichnoi¨ efektyvnosti ta ryzykiv investytsiynykh proektiv i dywestycyjnych, reytynh kontrahenta na osnovi finansovoi¨ zvitnosti, navchannya reytynh kontrahenta na pidstavi finansovoi¨ zvitnosti, konsultuvannya ta kouchinh zasnovanyy na reytynh kontrahenta finansovoi¨ zvitnosti, finansove planuvannya, finansove planuvannya navchannya, konsultuvannya ta kouchynhu finansove planuvannya, tekhniko ekonomichnykh obhruntuvan, pidhotovka tekhniko ekonomichnykh obhruntuvan, konsaltynh ta doslidzhennya kouchynhu zdiysnennist, upravlinnya oborotnym kapitalom, upravlinnya oborotnym kapitalom navchannya, konsaltynh i kouchynh upravlinnya oborotnym kapitalom, upravlinnya pidpryyemstvom znachennya, to dlya upravlinnya vartistyu navchannya, konsultuvannya ta kouchynhu upravlinnya vartistyu kompaniy, efektyvnist ridynnykh investytsiynykh aktyviv, efektyvnist likvidnykh aktyviv, zbilshennya vartosti pidpryyemstva, efektyvnist investytsiy v operatyvni rezervy hotivky, upravlinnya ryzykamy, Michalski skoleni, skoleni Michalski, skoleni wiki wiki vzdelavani, skoleni rizeni likvidity, obchodni skoleni financni rizeni likvidity, rizeni likvidity poradenstvi, poradenstvi obchodni skoleni, obchodni skoleni, obchodni poradenstvi, poradenstvi skoleni financni controlling, financni controlling, skoleni, konzultace a koucink rizeni financni, poradenstvi skoleni finance pro nonfinancni manazery, skoleni manazeru, finance pro nonfinance, poradenstvi a koucovani financi na nonfinancni manazery, finance pro nonfinancni vzdelavani, poradenstvi a koucovani financi k odmitnuti financovani, analyza rizik a nakladove efektivnosti investicnich projektu a dywestycyjnych, skoleni, hodnoceni a analyza ziskovosti a riziko investicni projekty a dywestycyjnych, poradenstvi a koucovani hodnoceni a analyza efektivnosti nakladu a rizika investicnich projektu a dywestycyjnych, protistrana hodnoceni na zaklade ucetni zaverky, skoleni protistrana hodnoceni na zaklade financnich vykazu, poradenstvi a koucovani na zaklade protistrany hodnoceni financnich vykazu, financni planovani, financni planovani skoleni, poradenstvi a koucovani financni planovani, studie proveditelnosti, skoleni, studie proveditelnosti, poradenstvi a studie koucovani proveditelnosti, rizeni pracovniho kapitalu, rizeni pracovniho kapitalu skoleni, konzultace a koucink rizeni pracovniho kapitalu, rizeni hodnoty podniku, podnikove rizeni hodnoty vzdelavani, poradenstvi a koucovani hodnotovy management spolecnosti, efektivnost investic likvidnich aktiv, ucinnost likvidnich aktiv, zvyseni hodnoty podniku, ucinnost investic do provoznich hotovostnich rezerv, rizeni rizik, Michalski skolenia, skolenia Michalski, skolenie wiki wiki vzdelavania, skoleni riadenie likvidity, obchodne skolenia financne riadenie likvidity, riadenie likvidity poradenstvo, poradenstvo obchodne skolenia, obchodne skolenia, obchodne poradenstvo, poradenstvo skolenie financne controlling, financny controlling, skolenia, konzultacie a koucing riadenie financnej, poradenstvo skolenie financie pre nonfinancnych manazerov, skolenia manazerov, financie pre nonfinancie, poradenstvo a koucovanie financii na nonfinancnych manazerov, financie pre nonfinancne vzdelavanie, poradenstvo a koucovanie financii k odmietnutiu financovanie, analyza rizik a nakladovej efektivnosti investicnych projektov a dywestycyjnych, skolenia, hodnotenie a analyza ziskovosti a riziko investicne projekty a dywestycyjnych, poradenstvo a koucovanie hodnotenie a analyza efektivnosti nakladov a rizika investicnych projektov a dywestycyjnych, protistrana hodnotenie na zaklade uctovnej zavierky, skolenie protistrana hodnotenie na zaklade financnych vykazov, poradenstvo a koucovanie na zaklade protistrany hodnotenia financnych vykazov, financne planovanie, financne planovanie skoleni, poradenstvo a koucovanie financne planovanie, studie uskutocnitelnosti, skolenia, studie realizovatelnosti, poradenstvo a studie koucovanie uskutocnitelnosti, riadenie pracovneho kapitalu, riadenie pracovneho kapitalu skolenia, konzultacie a koucing riadenie pracovneho kapitalu, riadenia hodnoty podniku, podnikove riadenie hodnoty vzdelavanie, poradenstvo a koucovanie Hodnotovy manazment spolocnosti, efektivnost investicii likvidnych aktiv, ucinnost likvidnych aktiv, zvysenie hodnoty podniku, efektivnost investicii do prevadzkovych hotovostnych rezerv, riadenia rizik]