poniedziałek, 11 listopada 2013

Fwd: W jaki sposób zarządzać płynnością finansową? szkolenie od 18 do 19 listopada - Grzegorz Michalski | tel 503452860


Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Zarządzanie płynnością finansową | Grzegorz Michalski szkolenia tel 503452860 | http://goo.gl/ocSQwz


 

Termin

Link: http://goo.gl/ocSQwz 


18 listopada do 19 listopada w Warszawie 

Prowadzący

dr Grzegorz Michalski – Autor praktycznych publikacji oraz książek m.in.: "Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie" oraz "Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach"
 

[http://eunicacon.files.wordpress.com/2013/07/gmichalskicv4lp13.pdf]


Obecnie polecamy:

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach Nowe wydanie

Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. 
• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa. 
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

ADRESACI SZKOLENIA: 
Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Program

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:
a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone'a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.

10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.


Drukuj program

Informacje organizacyjne


Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy lub siedziba Akademia Biznesu MDDP


Kontakt z trenerem:

Grzegorz Michalski

Grzegorz.Michalski@gmail.com

t.: +48503452860

Szkolenia z zakresu finansów przedsiębiorstwa

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Zarządzanie płynnością finansową. Efektywne decyzje w zakresie inwestycji w kapitał pracujący

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych 

[category michalskig, szkolenia michalskiego, szkolenia, szkoleniowe, szkolenia zarzadzanie plynnoscia, business training
financial liquidity management, consulting zarzadzanie plynnoscia, doradztwo
szkolenie biznesplan, szkolenie biznesplan, consulting biznesplan, doradztwo
szkolenie controlling finansowy, szkolenie controlling finansowy, consulting
i coaching controlling finansowy, doradztwo szkolenie finanse dla managerow
niefinansistow, szkolenie finanse dla managerow niefinansistow, consulting i
coaching finanse dla managerow niefinansistow, szkolenie finanse dla
niefinansistow, consulting i coaching finanse dla niefinansistow, analiza
oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, szkolenie
ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka projektow inwestycyjnych i
dywestycyjnych, consulting i coaching ocena i analiza oplacalnosci i ryzyka
projektow inwestycyjnych i dywestycyjnych, ocena kontrahenta na podstawie
sprawozdan finansowych, szkolenie ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan
finansowych, consulting i coaching ocena kontrahenta na podstawie sprawozdan
finansowych, planowanie finansowe, szkolenie planowanie finansowe,
consulting i coaching planowanie finansowe, studium wykonalnosci, szkolenie
studium wykonalnosci, consulting i coaching studium wykonalnosci,
zarzadzanie kapitalem pracujacym, szkolenie zarzadzanie kapitalem
pracujacym, consulting i coaching zarzadzanie kapitalem pracujacym,
zarzadzanie wartoscia przedsiebiorstwa, szkolenie zarzadzanie wartoscia
przedsiebiorstwa, consulting i coaching zarzadzanie wartoscia
przedsiebiorstwa, efficiency of liquid assets investment, efficiency of
liquid assets, wzrost wartosci przedsiebiorstwa, efektywnosc inwestycji w
operacyjne zasoby gotowki, zarzadzanie ryzykiem] [tags Michalski training,
training Michalski, business training, training liquidity
management, business training financial liquidity management, liquidity
management consulting, consulting business training, business training,
business consulting, consulting training financial controlling, financial
controlling, training, consulting and coaching controlling financial,
counseling training finance for nonfinance managers, training managers,
finance for nonfinance, consulting and coaching finance for nonfinance
managers, finance for nonfinance training, consulting and coaching finance
for nonfinance, risk analysis and costeffectiveness of investment projects
and dywestycyjnych, training, evaluation and analysis of profitability and
risk investment projects and dywestycyjnych, consulting and coaching
evaluation and analysis of costeffectiveness and risks of investment
projects and dywestycyjnych, counterparty rating on the basis of financial
statements, training counterparty rating based on financial statements,
consulting and coaching based on the counterparty rating of financial
statements, financial planning, financial planning training, consulting and
coaching financial planning, feasibility studies, training, feasibility
studies, consulting and coaching feasibility studies, working capital
management, working capital management training, consulting and coaching
working capital management, management of enterprise value, enterprise value
management training, consulting and coaching value management companies,
efficiency of liquid assets investment, efficiency of liquid assets, the
increase in value of the enterprise, the effectiveness of investments in
operating cash reserves, risk management, Michalski trejnado, trejnado
Michalski, trejnado vikio vikio trejnado, trejnado liquidez demarson, negoco
trejnado financa liquidez demarson, liquidez mastrumado konsultante,
konsultante negoco trejnado, negoco trejnado, negoco konsultante,
konsultante trejnado financa kontrolo, financa kontrolo, trejnado, konsilado
kaj trejnisto kontrolas financa, konsiladon trejnado financoj por nefinancoj
perantoj, trejnado perantoj, financoj por nefinanco, konsilado kaj trejnisto
financoj por nefinancoj perantoj, financoj por nefinancoj trejnado,
konsilado kaj trejnisto financoj]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz